0 472 312 00 09 dogubayazitmyo@agri.edu.tr

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.2. İç Kontrol Komisyonu

1.2. Birim Faaliyet Raporu 

           STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1. Doğubayazıt Organizasyon Şeması

           STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

STANDART 4. Yetki Devri


2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama

          STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1. Risk Belirleme Kartı

6.1.1. Risk Belirleme Kartı Yazı işleri
6.1.2. Risk Belirleme Kartı Taşınır
6.1.3. Risk Belirleme Kartı Bölümler Sekreterliği

6.2. Risk EnvanteriRisk Kayıt Formu

6.3. Risk Oylama FormuRisk Matrisi


3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

7.1. Toplantı Tutanağı İmza Listesi

          STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller

 10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1. Görev Dağılım Çizelgesi

11.2. İş Devir Formu

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi


5-İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.1. Birim Koordinatörü

           STANDART 18. İç Denetim

6-UYUM EYLEM PLANI

          STANDART 19. Eylem Planı

                      19.1. Eylem planı