0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Anabilim Dalı Hakkında Genel Bilgi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının amacı sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni yüksek okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri,  üniversitelerin okul öncesi eğitim programlarında görev alacak akademisyenleri ve alanda çalışan diğer profesyonelleri yetiştirmektir.  Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde açılmıştır ve ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Temel Eğitim Bölümü bünyesinde yer alan anabilim dalımızda yaklaşık 400 öğrenci eğitim görmektedir. Bölümde altı öğretim üyesi  (2 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi), üç öğretim elemanı (üç araştırma görevlisi) yer almaktadır.


MİSYONUMUZ

-Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarına uygun olarak; okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapabilecek temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek.

-Mezunlarının gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, mesleklerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek.

-Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilen gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek.

-Çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, meslektaşları ile uyum içinde olan, eğitim ve öğretime ilişkin sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek.

-Yaptığı çalışmalarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan öğretmenleri yetiştirmek.

-Nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlarını toplumsal gelişime ve değişime uygun olarak sürekli geliştirmek.

-Öğrencilere okulöncesi alanıyla ilgili, çocukları içinde bulunan çağın özelliklerine göre uygun eğitim uygulama, eğitim etkinlikleri hazırlama, ailelerin çocuk eğitimine yönelik bilgilerini ve becerilerini geliştirme gibi konularında yenilikçi öğretimi sunmak.

 

VİZYONUMUZ

 

-Alanında Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak.

-Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde Ülkemizin ihtiyacı olan Okul Öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek.

-Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir Anabilim Dalı olmak.