آموزشگاه عالی خدمات بهداشتی

 
این آموزشگاه دانشجویانی آگاه به ارزش های انسانی، پی گیر تکنولوژی، پیوسته محقّق و یادگیرنده، به کار برنده ی آموخته ها و معتقد به همکاری و مشارکت آموزش داده، در پیشرفت کشور سهیم می باشد. از تکنولوژی مدرن و درک آموزش کیفی عدول نکرده، دانشجویانی آگاه، به کار برنده ی آموخته ها و دارای احساس مسئولیّت تربیت می کند.
دانشکده با برنامه های آموزشی، هم به جوانان منطقه امکان یادگیری می دهد و هم برای مراکز بهداشتی منطقه نیروی انسانی لازم را برآورده می سازد. به علاوه،  در راستای نیازهای منطقه خدمات آموزشی مدرن را تداوم بخشیده، فرصت لازم را برای کسب آموزش در سطح عالی ایجاد کرده، آموزش و پرورش مدرن را با کیفیّت عالی به طور مستمر ادامه می دهد.
 
کلاس های دانشکده دارای رایانه و دستگاه های پروژکتور، لابراتور رایانه، کتابخانه و رستوران می باشد. خصوصا برای دانشجویان و هیئت علمی با هدف امکان هرگونه کار و تحقیق تخصصی، آزمایشگاه مجهّز به وسایل تکنولوژی مدرن وجود دارد.
 

:رشته ها
            پرستاری کودک و نوجوان -
          خدمات بهداشتی -
           درمان و توانبخشی -
            خدمات و تکنیک های طبّی -


برای صفحه وب کلیک کنید