آموزشگاه عالی مددکاری اجتماعی

 
دانشکده ایجاد تحول درکیفیّت زندگی افراد، خانواده ها، گروه ها از طریق تحول شرایط یا با بهره مندی بهتر از شرایط موجود را هدف قرار داده، آموزش دانش های نظری لازم را برای رفع نیازهای خدمات اجتماعی مدّ نظر قرار می دهد. دانشجویان ارزش های اخلاقی لازم در حرفه ی خویش راهمراه با کسب  اعتماد به نفس برای کاربرد در فرصت های شغلی آموزش می بینند.
 
 
 
دانش آموختگان این دانشکده، در وزارت سیاستگذاری امور خانواده، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری، وزارت کار و امنیِت اجتماعی، بخش خدمات اجتماعی دانشگاه ها و نهادهای وابسته به آن، نهادهای عمومی وخصوصی، مدیریِت های محلّی و واحدهای وابسته،  سازمان های مدنی جامعه و در واحدهای وابسته به سازمان های بین المللی امکان اشتغال دارند.
 
 
کلاس های دانشکده دارای رایانه و دستگاه های پروژکتور، لابراتور رایانه، کلاس های کاربردی کردن آموخته های نظری و کتابخانه می باشد.
 
 
رشته ها:
 
            خدمات اجتماعی -


                                        n