مرکز برنامه ریزی و تحقیقات آثار تاریخی و فرهنگی-طبیعی

این مرکز، مطالعات و تحقیقات آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان آغری را با هدف حفاظت آن ها و آرشیوبندی اطلاعات مد نظر قرار داده، در حالی که به پژوهش های انجام شده کمک می کند، در شناسایی و ثبت  همه ی مواریث فرهنگی و طبیعی موجود استان مشارکت نموده، فعالیت های حفاظت و شناساندن آن ها را به
تحققق می رساند