مرکز تربیت پیوسته

طرح های دانشگاهی- صنعتی، محیط کاری  دانشگاه و همکاری با مراکز صنعتی، پروژه های ابتکاری،مرکز ایجاد شده برای یادگیری مستمر در طول زندگی متناسب با سنین مختلف، پانل کنفرانس و دوره های آموزشی تحقق یافته در سنوات مختلف از طرف  دانشکده، آموزشکده و آموزشگاه عالی فنی و حرفه ای به منزله ی پلی بین دانشگاه و مردم اعمال وظیفه می کند. در ضمن ایجاد امکان کار برای بیکاران در سایه ی پروژه های عملی شده، در آموزش کودکان، زنان و خانواده ها سهیم است.
در این راستا، با بودجه ای معادل 250 هزار لیر ترک انجام چهل پروژه همیاری اجتماعی (SODES) باعث اشتغال چهل جوان شده است. چهل دانش آموز دبیرستانی نیز  با کاربردی کردن آموخته های نظری، امکان تحقق طرح های ابداعی خویش را یافته اند. در چارچوب طرح SODES در سال 2010-2009 به سه پروژه 393 هزار لیر ترک، در 2011-2010 به سه پروژه 169 هزار لیر ترک، منبع مالی تخصیص یافت. با طرح برنامه ریزی شده از طرف SEM(Search Engine Marketing) به 690 شخص گواهی نامه ی رسمی در رشته های منشیگری پزشکی، حسابداری رایانه ای و آموزش خانواده با رایانه، انگلیسی در محیط کار و رشد یا توسعه ی فردی داده شد. مرکز آموزش مستمر در ترم های پاییز و بهار با نام ایام حرفه ای دو برنامه را تدارک دید. 


برای صفحه وب کلیک کنید