رئیسی
0 (472) 215 98 63
0 (472) 215 52 20
  0 (472) 215 20 08
Fax:  0 (472) 215 11 82
 
دانشکده تربیتی
 
0 (472) 216 20 35
 
دانشکده فن و ادبیات
 
0 (472) 215 99 94
 
دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 
0 (472) 215 04 68
 
دانشکده داروسازی
 
0 (472) 215 60 26
 
دانشکده علوم اسلامی
 
0 (472) 215 42 29
 
آموزشگاه عالی تربیت بدنی و ورزش
 
0 (472) 215 40 22
 
آموزشگاه عالی تولیدات دامی الشکریت
 
0 (472) 711 40 02
 
آموزشگاه عالی فنی و حرفه ای
 
0 (472) 216 10 95
 
آموزشگاه عالی فنی و حرفه ای خدمات بهداشتی
 
0 (472) 216 20 10
 
مرکز تربیت پیوسته
 
0 (472) 215 96 65
 
لابراتوار مرکز تحقیقات و برنامه ریزی
 
0 (472) 215 73 15
 
آموزشگاه عالی بهداشت
 
0 (472) 215 40 00
 
انستیتوی علوم اجتماعی
 
0 (472) 215 50 82
 
انستیتوی علوم فنی
 
0 (472) 215 50 82
 
مهمان خانه 0 (472) 215 70 57