2017/2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği İlanı


Erasmus 2017-2018 Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği

Başvuru Başlangıç Tarihi:01 aRALIK 2017
Son Başvuru Tarihi: 22 ARALIK, 2017

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkân sağlamaktadır.
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

Ders Verme Hareketliği

Eğitim Alma Hareketliği

1) DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

-Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek

-Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek

-Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması
Üniversiteler arası anlaşmanın olması
Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)
Söz konusu hareketlilik kapsamında Avrupa Birliği Üyesi bir ülkede bulunan işletme personeli de, üniversitede ders vermek üzere çağırılabilir. İşletmeden yükseköğretim kurumuna personel hareketliliği durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili işletmenin personeline daveti gerekmektedir. Hareketliliğin gerçekleşeceği ülkelerden herhangi birinin Avrupa Birliği içerisinde olması şartı aranmaz.
 
ÖNEMLİ NOT:  Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

2) EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
 
EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu, idari personelinin eğitim amaçlı hareketliliğine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.
Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:
1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği: Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
2. Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği: Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
3. Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği.


Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da bir işletmede personel olunması
Üniversiteler arası ya da işletme arasında anlaşmanın olması şartı aranmamaktadır.
Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
ÖNEMLİ NOT:  Eğitim Alma Hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen kurumunda en az 2 gün eğitim almak gerekmektedir.

2017/2018 Akademik yılı Personel Seçim Kriterleri:

Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Makamınca belirlenen bir kurul tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.
Akademik ve İdari Personel başvurularının değerlendirmede esas alınacak öncelikler sırasıyla aşağıdaki gibidir.1- Öğrenci Hareketliliğinde aktif olan fakültelere birer kontejan vrilmitşir. Başvuran Öğretim Elemanları Akademik üvanlarına göre sıralanır
2- Son üç (3) yılda Erasmus Hareketliliğinden faydalanmamış olanlara öncelik verilir.
3- İnzgilizce Yabancı Dil Puanı esas alınarak sıralanır.
4- Akademik Değerlendirme Formundaki puanı esas alınarak sıralanır.


Başvuru

Başvuru sırasında, ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise iş planının (training programme) aşağıdaki linklerden indirilerek eksiksiz olarak doldurulması ve gidilecek kurumdan alınan bir davetiye ile birlikte Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Davetiye mektubu misafir olunacak kurum yetkilisinden gelen bir davet e-postası da olabilir. Öğretim/İş programının başvuru esnasında karşı kurum tarafından onaylanması zorunlu değildir. Fakat değerlendirme süreci sonunda seçilen personelin başvuru sırasında sunduğu öğretim/iş programının aynısını karşı kurumca onaylanmış olarak merkezimize sunması gerekmektedir.
Ders verme hareketliliği kapsamında işletme personeli davet etmek isteyen Fakülte/Bölüm/Personel ‘in de öğretim programı ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
Öğretim Programı için tıklayınız.
Eğitim Planı için tıklayınız.

2017/2018 Akademik yılı Personel Hareketliliği Hibe Hesapları:

Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. (Seyahat ücreti hariçtir)
Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe Miktarı
(Avro)
Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç,
İngiltere
144
Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs
Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan,
Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Norveç, Polonya,
Romanya, Türkiye*
126
Grup C  
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,
Portekiz Slovak Cumhuriyeti, İspanya
108
Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90


Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin öğretim /iş programında, ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler, eğitim alma ile ilgili olarak da mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumdan görevinin gerektirdiği bir eğitim almış olduğu görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır. Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.
Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personel hareketliliğini katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Faaliyet gerçekleştirilen günün hafta sonuna denk gelmesi durumunda ilgili gün için hibe ödemesi yapılmaktadır.
Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılır.

Örnek hibe (harcırah) hesaplamaları:

(Örnek olarak verilen her bir durum için uygun bulunan seyahat gideri gerçekleşmeler üzerinden ödenecektir)
- Belçika’da, en az 8 saat ders vererek, 5 gün ders verme hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş-dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı 7 gün üzerinden hesaplanır. 7 gün için hibe miktarı: 126*7= 882 € hibe ödemesi yapılır.

2017/2018 Seyahat Gideri Ödemeleri

Seyahat gideri ödemesi daha önceki programdan farklı olarak mesafe üzerinden hesaplanacaktır. Avrupa Komisyonun hazırlamış olduğu mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Mesafeye göre hibe miktarları aşağıda yer almaktadır. Mesafe Hesaplayıcıya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Link
100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 AVRO
500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 AVRO
2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 AVRO
3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 AVRO
4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 AVRO
8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 AVRO
Vize masrafınızın olması halinde bu masraf kaleminin bu hibe miktarlarının kullanımı öngörülmüştür. Ayrıca vize masrafları için hibe verilememektedir.
 
2017/2018 Akademik yılı Personel Hareketliliğine ilişkin Maaş ve Yükümlülükler

Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye'deki maaşını almaya devam eder.
Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez.
Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel kendi kurumundan yolluk ve gündelik alamaz.
Engelli Personel İçin İlave Hibeler
Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart Erasmus hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ihtiyaç halinde Merkezimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Belgeler imzalı olarak, Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir. 
Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Hareketlilik Sözleşmesi  (Sonuç Listesi açıklandıktan sonra doldurulacaktır.)
Öğretim Programı (Sonuç Listesi açıklandıktan sonra doldurulacaktır.)
Başvuru Formu
Akademik Değerlendirme Formu

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Hareketlilik Sözleşmesi (Sonuç Listesi açıklandıktan sonra doldurulacaktır.)
Eğitim Planı (Sonuç Listesi açıklandıktan sonra doldurulacaktır.)
Başvuru Formu  

Seçim Kriterleri 
Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,
Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
 
Uluslararası İlişkiler Birimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Zemin Kat