İç Kontrol Standartları

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
         1.1.4 Fen Bilimleri Enstitüsü İç Kontrol Komisyonu
         1.2.2 Fen Bilimleri Enstitüsü İç Kontrol Toplantı Tutanakları, Değerlendirme Raporları
         1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
    STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
            2.2.1 Görev Tanımları
          2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
          2.6.1 Hassas Görev Listesi

     STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
         3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
     STANDART 4. Yetki Devri
          4.1.1 İş Akış Şeması

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
       6.1.2 Risk Envanteri 
       Risk Kayıt Formu
       6.2.2 Risk Onaylama Formu
       Risk Matrisi

     STANDART 5. Planlama ve Programlama 
  RDS 5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi

    STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
   
      6.1.1 Tahakkuk-Maaş

         6.2.1 Tahakkuk-Ek Ders

          6.3.1 Tahakkuk-Yolluk

          6.4.1 Tahakkuk-SGK
         
6.5.1 Tahakkuk-Satın Alma
         
6.6.1 Öğrenci İşleri-1

          6.7.1 Öğrenci İşleri-2

          6.8.1 Öğrenci İşleri-3

          6.10.1 Yazı İşleri-Yazışmalar

          6.11.1 Yazı İşleri-SGK

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
    STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
    STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
    STANDART 9. Görevler Ayrılığı
    STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
         10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 Fen Bilimleri Enstitüsü İç Kontrol Koordinatörü
         17.3.1 İç Kontrol  Koordinatör Listesi

   STANDART 18. İç Denetim