Sosyoloji Bölümü

AİÇÜ FEF Sosyoloji Bölümü Tanıtım Yazısı

Sosyoloji Bölümü, bilimsel veriler ışığında toplumsal gerçekliği anlamayı ve anlatmayı bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerine, sosyolojinin temel yaklaşımları, çağdaş sosyoloji düşüncesi ve Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilgili bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerine sosyoloji alanında hem teorik hem de pratik bir donanım kazandırarak, araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzdeki ders programı oluşturulurken, gerek Türkiye'deki, gerek yurtdışındaki önde gelen üniversitelerin Sosyoloji Bölümlerinin lisans programları, bölümümüzün akademik alt yapısı ve bölgemizin ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

Sosyoloji Bölümü mezunları özel sektörde olduğu kadar devlete ait kuruluşlarda da istihdam edilebilmektedirler. Özellikle Çocuk Islah Evlerinde, hapishanelerde, kreşlerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında; Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilâtı, sanayi odaları, sendikalar ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, araştırmacı uzman ünvanlarıyla veya memur olarak, ortaöğretim kurumlarında ise öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

 

AİÇÜ FEF Sosyoloji Bölümü Misyonu

AİÇÜ Sosyoloji Bölümü toplumsal gerçekliği bilimsel verilerle anlama ve anlatma becerisine sahip; araştırmacı ve sorgulayıcı sosyologlar yetiştirir. Ülkemizin ve insanlığın temel beşeri sorunlarını sosyal bilimlerin imkânları çerçevesinde ele alarak çözüm üretebilen, disiplinler arası işbirliğine açık bilim insanları yetiştirir.

AİÇÜ FEF Sosyoloji Bölümü Vizyonu

Sosyoloji biliminin kurucularından olan A. Comte, toplumsal gerçekliğin en karmaşık gerçeklik biçimi olduğunu ve bu gerçeklik biçimini her yönüyle kavramaya en uygun aracın sosyoloji bilimi olduğunu öne sürmüştü. Bugün zaman ve mekâna bağlı olarak hızla değişebilen toplumsal gerçekliği kavramak kadar onu değiştirmek ve dönüştürmek için de sosyoloji disiplininin sunduğu imkânlar vazgeçilemeyecek değere sahiptir.