Tarih Bölümü

Sevgili Öğrenciler;

Tarih bilimi insanın yaşadığı doğal ve sosyal çevrenin tarih içerisinde geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm süreçlerini yenileşmeleri, savaşları, mücadeleleri konu alan bir bilim dalıdır. Geçmişte meydana gelen değişim ve dönüşümlerden dersler çıkarılması ve yeni nesillerin daha verimli bir ortamda hayatlarını idame edebilmeleri, Tarih’in iyi okunup yorumlanmasına bağlıdır. Dilin ve kültürün tarihsel gelişmesi, yabancı kültürlerle kurulan münasebetler, toprak kazanımları ve kazanılan toprakların yurt olarak nitelendirilebilmesi için aynı coğrafyada yaşayan insanların içine girdiği kader birliği, aynı tarihi geçmişten gelmenin verdiği birlik ve beraberlik duyguları, tarih bilimini sosyal faydalar konusunda besleyen fenomenler olarak iyi incelenip değerlendirilmelidir. Bu özellikleri dolayısıyla geniş bir araştırma alanına sahip olan Tarih, kendi içinde de pek çok dala ayrılmaktadır: İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihleri ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Tarih, aynı zamanda Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji, Felsefe, Edebiyat, Siyaset Bilimi gibi bilim dalları ile ortak çalışan, tecrübeleri ile bu bilim dallarına ve literatüre önemli katkılar sağlayan bir bilimdir.

Tarihçiler, özel ve resmi eğitim kurumlarının yanı sıra, bütün bakanlıkların araştırma ve planlamayla ilgili dairelerinde, özellikle Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ta, Devlet Planlama Teşkilâtı'nda, Devlet İstatistik Enstitüsü'nde, T.R.T. Genel Müdürlüklerinde; bu genel müdürlüklerin İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Başbakanlığa bağlı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde, Kütüphanelerde, Tapu Kadastro Genel müdürlüğü gibi büyük arşivi olan birimler ve bunların taşra teşkilatlarında ve müzelerde görev alabilmektedirler. Tezsiz yüksek lisans yapanlar resmi okullarda öğretmenlik yapabilir.

Ülkemizin doğusunda tarihi ve stratejik bir önemi olan gelişime açık Ağrı gibi bir yerleşim yerinde bölgemizin ve ülkemizin tarihine katkı yapacak, mevcut altyapı imkânlarımızı daha etkili kullanabilecek, yeniliğe ve gelişme açık, vizyonu geniş ve üniversal düşünme yeteneğine sahip girişimci gençlerle çalışmanın bizler için önemli kazanımlar doğuracağı bilincindeyim.

 

Tarih Bölüm Başkanlığı