İşletme Bölümü

Günümüzde İşletme bilimi, teknolojide meydana gelmekte olan gelişmelere paralel olarak önemli aşamalar geçirmiş ve yöneticilik olarak tanımlanan modern bir disiplinin ve mesleğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır ve bu doğrultuda küresel anlamda ortak bir dili doğal olarak meydana getirmiştir. Bu anlamda işletme eğitimi giderek daha da uluslararası bir hal almaktadır. Gün geçtikçe mesafelerin ortadan kalktığı küresel dünyanın iş piyasalarında uluslar arası alanda iş yapan firmaların sayısı artmaktadır. Bu sebepten ötürü, farklı kültürlerden insanlarla anlaşabilmek ve iş yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması işletme eğitiminin temel amaçlarından birisi haline gelmiştir.
 
İşletme bölümü lisans eğitimimiz sekiz yarıyıllık bir süreyi kapsayan dört yıllık bir süreden ibarettir. Programımızın ilk iki yılını, öğrencilerin temel işletme konularını özümsemelerine yardımcı olacak altyapı dersleri oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise işletme bölümünün temel alanları olan yönetim, muhasebe, pazarlama ve finans konularındaki dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin çok boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirmek, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmelerini ve vizyonlarını genişletmelerini sağlamak amacı ile farklı disiplinlerden de seçimlik dersler almalarını zorunlu kılmaktayız. Bu sayede öğrenciler bölümümüzden işletme alanında çağdaş bilgilerle donanmış olmanın yanı sıra geniş bir kültürel birikime sahip olarak mezun olmaktadırlar.
Programdan mezun olanlara ‘’işletmeci’’ ünvanı verilmektedir. İşletmeciler, başta özel sektör olmak üzere kamu sektöründe görev yapabilirler. Özel sektörde pazarlama, finans, halkla ilişkiler, dış ticaret uzmanı v.b. görevlerde çalışabilirler. Kamu sektöründe DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TCMB, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), KİK (Kamu İhale Kurumu), Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, müsteşarlıklar ve çok sayıda kamu kuruluşunun yarışma sınavlarını başarıyla geçerek buralarda görev alabilirler. Bunların dışında kendi işlerini kurabilir veya serbest muhasebecilik yapabilirler.