Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 
 

T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
 
S. N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ)
1 Kesin Kayıt İşlemleri (ÖSYM ile gelenler) 1- Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı
2- 4 Adet fotoğraf (4.5X6cm ebadın da ön cepheden çekilmiş)
3-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
4- ÖSYS sonuç belgesi
5 Dakika
2 Kayıt Yenileme İşlemleri 1- Ders kayıt bilgi formu
2- Harç Dekontu
1 Gün
3 Yatay Geçiş İşlemleri 1- Başvuru dilekçesi
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Not durum belgesi (Transkript)
4- ÖSYS sonuç belgesinin onaylı internet çıktısı
5- Ders müfredatı-içerikleri
6- Disiplin cezası bulunup bulunmadığına ilişkin belge
 
 
Yüksek Öğretim Kurumları arasında Önlisans-Lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesine göre
4 Diploma Teslimi 1- İlişik kesme belgesi
2- Öğrenci kimlik kartı
3- Kişi kendisi almıyorsa noterden alınacak vekaletname
4-Diploma defterine imza
1 Gün
6 Diploma Kayıp İşlemleri 1- Karakoldan kayıp tutanağı veya ulusal gazete ilanı
2- Dilekçe
1 Ay
7 Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp İşlemleri 1- Dilekçe
2- gazete ilanı
2 Hafta
8 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri 1- Dilekçe
2- Kayıt dondurma ile ilgili mazeret belgesi (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik Belgesi, Tabi Afet, Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tescilinin Kaldırılması)
4-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
1 Ay
9 Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemleri 1- Kayıt Silme Dilekçesi
2- Öğrenci Kimlik Kartı
3-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
2 Hafta
10 Özel Öğrenci Statüsünde
Öğrenci Alma İşlemleri
1- Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı
3- Senato Kararı
4- Harç Dekontu (Kabul edilmesi halinde)
5- Ders müfredatı
6- Transkript Belgesi
1 Ay
11 Muafiyet İşlemleri 1- Muafiyet Dilekçesi
2- Onaylı Transkript Belgesi
3- Onaylı ders içerikleri
4-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
1 Ay
13 Mazeret Sınav İşlemleri 1- Dilekçe
2- Mazeretini belirten belge (Ara sınavlar için talep edilir)
3-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
2 Hafta
14 Tek Ders Sınav İşlemleri 1- Dilekçe
2- Not durum belgesi
15 Gün
15 Sınav Değerlendirme Sonucuna İtiraz İşlemleri 1- İtiraz dilekçesi 7 Gün
16 Akademik Takvim Belirleme Yazışmaları 1- Bölüm Başkanlığının yazısı Değişken
17 Öğrencilerin Belge İstemi (Öğrenci Belgesi- Transkript Belgesi) 1- Öğrenci Başvurusu 1 Gün
18 Katkı Payları (İade) 1- Dilekçe
2- Banka Dekontu
1 Ay
 
19
 
 
19
Maaş Ödemeleri 1-Maaş Değişikliği
2- Personel hareket onayı
3- Ödeme emri belgesi
4-Bordro Dökümü
5-Bordro İcmal
6-Personel Bildirim Dökümü
7-Banka Listesi Dökümü
8-Terfi Listesi Dökümü
9-Yabancı Dil Tazminatı
10- Kesintiler tablosu (Kefalet,Kira ,İcra, Nafaka, Kişi Borcu, Bireysel Emeklilik Kesintisi ve Sendika Kesintileri)
10 Gün
20 SGK Kesenek 1-5510 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmeden Önceki e Bildirge Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birmine Bildirilir
2--5510 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdikten  sonraki  e Bildirge Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birmine Bildirilir.
1 Gün
21 Ek Ders Ücret Ödemeleri 1- Ders yükü bildirim formu (Aylık)
2- Harcama talimatı
3- Puantaj (Ek ders ücret çizelgesi)
4- Çeşitli ödemeler bordrosu
5- Ödeme emri
3 İş Günü
22 Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu 1- Yönetim Kurulu Kararı
2- Görevlendirme Onayı
3- Banka Hesap Numarası
4- Gidiş-dönüş bilet veya rayiç belgesi
5- Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi
6- Harcama talimatı
7- Ödeme emri
3 Gün
23 Sürekli Görev Yolluğu 1- Atama veya emeklilik onayı
2- Banka hesap numarası
3- Harcama talimatı
4- Gidiş-dönüş bilet veya rayiç belgesi
5- sürekli görev yolluğu bildirimi
6- Ödeme emri
3 Gün
24 Demirbaş Kayıt İşlemleri 1-  Doğrudan temin onay belgesi
2 –Teklif Mektubu
3-Piyasa Araştırma Cetveli
4- Mal alım kabul tutanağı (Muhasebeleşme aşamasına)
5-Fatura
6-Vergi borcu yoktur yazısı
7-Zimmet Fişi
8-Harcama Talimatı
9-Ödeme emri
10 Dakika
25 Taşınır İşlem Fişi Çıkışı (Ayniyat Tesellüm Makbuzları) 1- Fatura fotokopisi
2- Çıkış talep fişi
20 Dakika
26 Demirbaş Düşüm İşlemleri 1- Bölüm veya birim malzeme düşüm ve hurdaya ayırma yazısı
2- Komisyon kararı
1 Gün)
27 Sarf Malzeme Alımları 1- Onay belgesi
2- Piyasa fiyat araştırma tutanağı
3- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme
4- Muayene ve kabul komisyon tutanağı
5- Taşınır işlem fişi
6- Fatura
7- Ödeme emri
3 Gün
28 Bakım-Onarım Hizmetleri 1- Bakım-Onarım talep formu Arızanın büyüklüğüne göre 1 ile 15 gün
 
 
29 Personel Görev Başlama İşlemleri 1- Aile durum bildirimi formu
2- Personel hareket onayı
3- Göreve Başlama Yazısı
4- Göreve Başlama Dilekçesi
5-Naklen atanacaklar için maaş nakil bildirimi
6- Mal bildirim formu
7- Personel nüfus cüzdan fotokopisi
8- Banka hesap numarası
9- Erkek personel için askerlik durumunu gösterir belge
10- Hizmet belgesi (Naklen atanan veya daha önceden emekli sandığına tabi çalışanlar)
11-SGK İşe Giriş Bildirgesi
15 Gün
30 Ücretsiz İzinler 1- Dilekçe
2- Doğum Raporu
*Eş Nedeniyle;
a) Dilekçe
b) Eşin mazeretini gösteren belge
*Askerlik Nedeniyle;
a) Dilekçe
b) Askerlik sevk belgesi
*10 yıl Kamu Hizmeti Nedeniyle;
a) Dilekçe
*Yakının Hastalığı Nedeniyle;
a) Dilekçe
b)Yakının hastalığını gösterir sağlık raporu
*Sendika Görevi Nedeniyle;
a) Dilekçe
b) Sendikanın talep formu
3-7 Gün
31 Doğum Yardımı 1- Doğum Raporu
2-Dilekçe
3-Aile bildirim formu
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Ödeme emri
1 Gün
32 Ölüm Yardımı 1- Vefat belgesi
2-Dilekçe
3- Ödeme emri
1 Gün
33 Yıllık İzin 1- Akademik ve idari personele ait izin formu 1 Gün
34 Bilgi Edinme 1- İlgilinin başvuru formu 1 Ay
NOT: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri :Fakültesi Sekreterliği İkinci Müracaat Yeri : Fakülte Dekanlığı
İsim : Ahmet ASLAN İsim : Vedat DAĞDEMİR
Unvan : Unvan : Prof. Dr.
Adres : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adres : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tel : 0 472 215 04 68 Tel : 0 472 215 04 68