Görev ve Sorumluluklarımız

Görev ve Sorumluluklarımız:

1) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak, 
2) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki Kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,
3) Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Üniversitenin tüm birimlerine ilişkin hukuki, mali, idari ve cezai sonuç doğurabilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,
4) Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini adli makamlarda takip etmek,
5) Üniversite personeli ve öğrencilerle ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen soruşturma raporlarının mevzuata uygunluğunu incelemek ve bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmek,
6) Üniversite adına düzenlenecek sözleşme, protokol ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak,
7) Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,
8) Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek; adli ve idari yargı mercileriyle icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek,
9) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük Makamını temsil etmek,
10) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı incelemek ve yenilikleri takip etmek,
11) Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri diğer görevleri yerine getirmek.