Faaliyet Alanları

Merkezin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterildiği gibidir;

 1. İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
 2. Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,
 3. İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,
 4. Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,
 5. Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek,
 6. Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak,
 7. Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,
 8. Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak,
 9. Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş vb. konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,
 10. Kitap, dergi, broşür vb. yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek,
 11. Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek,
 12. Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.