Meslek Yüksekokulu

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Fosil türevi enerji kaynaklarının pahalı ve sonlu olması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği yaratması gibi nedenlerle, rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi doğal ve tükenmez enerji kaynaklarının araştırılmasını ve yönetilmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, alternatif enerji sistemlerinin üretiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabilecek çevreye duyarlı teknik personel ihtiyacı artmaktadır. Bu programın amacı, alternatif enerji kaynaklarının sektördeki kullanımı ve bu kaynaklar için gerekli sistemleri bilmesi gibi konularda yüksek standartta bir eğitim sağlayarak öncelikle enerji sektörü olmak üzere, diğer sektörlerde de çalışabilecek nitelikli ve aktif ara elemanlar yetiştirmektir.
Aralık 2010 tarihli Yenilenebilir Enerji Kanunu ile rüzgar ile beraber güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleden elde edilen elektrik enerjisine de alım garantileri gelmiştir ve yenilenebilir enerji alanında yeni santral kurulumlarının hızla artması beklenmedir.
Program mezunları öncelikli olarak güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleden elektrik enerjisi elde eden santrallerde istihdam edilebileceklerdir. 
Ülkemiz tüm coğrafyalarında alternatif enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olduğundan, programdan mezun olanlar aldıkları donanımlı eğitim den faydalanarak kendileri alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretimi üzerine yeni istihdam alanları açabileceklerdir.
Ayrıca program mezunları alternatif enerji kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir.