Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi Programı

İşletme Yönetimi Amaç İşletme Yönetimi Bölümü’nün amacı; çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işletmelerin ve kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve eğitim donanımına sahip, nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Ayrıca bölgesel kaynakları ve potansiyelleri ekonomik faydaya dönüştürebilecek, bölgesel ve daha geniş ölçekte rekabet avantajlarını tanımlayabilen, nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını birçok sektöre kazandırmaktır. Hedef İşletme Yönetimi biliminin temel kavramlarını anlamak ve disiplinler arası bakış açısı kazanmak, işletme işlevlerini (yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, finansman, muhasebe, halkla ilişkiler, ar-ge) toplam kalite yönetimi doğrultusunda bilmek ve uygulamaya aktarabilmek, pazarlama fonksiyonları ve girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmak ve iş süreçleri, proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek, İletişim, liderlik, motivasyon, çatışma ve ekip çalışması gibi işletme süreçlerini bilmek, aynı zamanda da iş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak, ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme ve ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmektir.