İÇ KONTROL

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.4. Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1. Birim Faaliyet Raporu

 

            STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.4.1. Birim Teşkilat Şeması

            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.6.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

STANDART 4. Yetki Devri


2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama

            STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1.1. Risk Belirleme Kartı
Risk Belirleme Kartı Tahakkuk
Risk Belirleme Kartı Yazı İşleri
Risk Belirleme Kartı Tahakkuk 
Risk Belirleme Kartı Bölümler Sekreterliği

6.1.2. Risk Envanteri, Risk Kayıt Formu

6.2.2. Risk Oylama FormuRisk Matrisi


3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

7.2.2. Toplantı Tutanağı İmza Listesi

            STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller

 10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1.1. Görev Dağılım Çizelgesi

11.3.1. İş Devir Formu

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi


5-İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                            2017-Ocak- Haziran  İç Kontrol
                         17.3.1. Birim Koordinatörü

            STANDART 18. İç Denetim