İÇ KONTROL

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
         STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.4 SYO Birim İç Kontrol Komisyonu
            1.4.1 SYO Birim Faaliyet Raporu
            STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                        2.4.1 SYO Birim Teşkilat Şeması
                        2.2.1 SYO Görev Tanımları
                       2.6. 1 SYO Hassas Görev Listesi
            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                        3.6.1 SYO Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
            STANDART 4. Yetki Devri
                                4.1.1 İş Akış Şemaları
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
         STANDART 5. Planlama ve Programlama
                             5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
            STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                             6.1.1 Risk Belirleme Kartı 
                             6.1.2 Risk Envanteri
                             6.1.2. Risk Kayıt Formu
                             6.2.2 Risk Matrisi
                             6.2.2 Risk Oylama Formu
                            Toplantı İmza listesi iç kontrol
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
         STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
            STANDART 9. Görevler Ayrılığı
            STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                        10.1.1 SYO Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            11.1.1 SYO Görev Dağılım Çizelgesi
            11.3.1SYO İş Devir Formu
            STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
         STANDART 13. Bilgi ve İletişim
            STANDART 14. Raporlama
            STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
            STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            17.3.1 SYO Birim İç Kontrol Koordinatörü
            STANDART 18. İç Denetim