0472 - 215 98 63 / Dahili 1207 farabi@agri.edu.tr

Farabi