0472 –215 98 63 isg@agri.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

İSG Koordinatörlüğü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.


GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

* İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışma ortamının gözetimini yapmak,

 

İşyerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için yönetime tavsiyelerde bulunmak,

 

İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,

 

İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçüm uygulamalarının takibinin yapılmasını sağlamak,

 

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak,

 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacıyla diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak,

 

Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yürütmek,