0472 –215 98 63 isg@agri.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULU

 

Üniversitede birimler arasındaki koordinasyon ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu kurulmuştur. Üst kurul Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör : Prof.Dr. Abdulhalik KARABULUT

    Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Mucip GENİŞEL
b) Genel Sekreter: Muhammet Nuri KILIÇ

    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı: Nimet TERKİR

     İdari ve Mali İşler Daire Başkanı: Engin AKAGÜNDÜZ

     Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı: Mehmet Fatih KARAOĞLAN

  c) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü: Doç.Dr. Pınar BAYKAN

           ç) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi:

     İş Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Murat ÇİMAGİL

                 İş Güvenliği Uzmanı Yunus TAŞDELEN

                 İşyeri Hekimi: Dr. Burla KARADAĞ

             d) Sivil Savunma Amiri: Öğr. Gör. Füdeyil BULUT

            e) Üniversitede en fazla üyeye sahip iki kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının birer temsilcisi

                 Eğitimciler Birliği Sendikası: Müslüm ÖZER

                 Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizm. Kolu Kamu Çalş. Sendikası: Hilmi TÜMKAYA

    f ) Yönetim temsilcileri (iki kişi) ve çalışan temsilcilerinden (5 kişi) oluşan toplam yedi kişi,

        Yönetim Temsilcisi : Dr. Öğr. Üyesi Akın AKINCIOĞLU (Merkz.Arşt.Uyg.Lab)

     Yönetim Temsilcisi : Doç. Dr. Selvinaz YAKAN (Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu)

     Çalışan Temsilcisi : Bayram DEMİR (Eğitim Fak.)

     Çalışan Temsilcisi : Dr. Öğr. Üyesi Dilan ÖZMEN ÖZGÜN (Ecz.Fak)

        Çalışan Temsilcisi : Alican TUNÇ (Pers. Daire Bşk.)

        Çalışan Temsilcisi : Mehmet CANDAN (Temizlik Pers.)

        Çalışan Temsilcisi : İzzet ÜNSAL (Güvenlik)
 
     (2) Üst kurul başkanı Rektör / Rektör Yardımcısı’dır, S
ekretarya ise İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

     (3) Üst kurul üç ayda bir toplanır, Kurul Başkanı veya üyelerinin üçte birinin teklifi ile olağanüstü de toplanabilir.

     (4) Toplantı yeter sayısı Kurul üyelerinin salt çoğunluğudur.

     (5) Üst Kurul toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

     (6) Üst Kurul Başkanı ihtiyaç hâlinde toplantı gündemine uygun olarak temsilci davet edebilir.

     (7) Kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır.

     (8) Üst kurulun görevleri şunlardır:

      a) Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejilerini belirlemek,

      b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki Üniversite’nin öncelikli ihtiyaçlarına karar vermek,

      c) Kurul kararlarını değerlendirmek,

      d) İhtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlamak,

      e) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının veya tehlikelerin sebepleri ve alınabilecek önlemler konusunda gerekli çalışmaları koordine etmek,

      f) Kurulların yıllık raporlarını değerlendirerek, Üniversite Yönetimine önerilerde bulunmak,

               g) İş sağılığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki gelişmeleri takip etmek.