0472 –215 98 63 ibas@agri.edu.tr

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Genel Bilgiler

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Programın Amacı: 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf,  etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. 

Gereken Nitelikler:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirebilmektir.

Eğitim Süresi ve İçeriği:

Öğrenim süresi 2 yıldır. Programa tüm lise çeşitlerinden başvurular yapılabilir. YKS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır.  Eğitim süresince öğrenciler; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Diksiyon ve Etkili Konuşma, Tıbbi Dokümantasyon, Tıbbi Terminoloji, Sağlık Bilgi Sistemleri, Tıbbi Sekreterlik Teknikleri, Tıbbi Yazışma Teknikleri, Klavye Teknikleri, Halkla İlişkiler gibi dersleri teorik ve/veya uygulamalı olarak almaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniş ve sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunların istihdam alanları içerisindedir.

Meslekte İlerleme Olanakları:

Öğrencilerin bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde, isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • İşletme
  • İşletme Yönetimi
  • Sağlık İdaresi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
  • Sağlık Yönetimi

Hızlı Erişim