0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.

Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.

1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr. ve 3 Dr. Öğr. Üyesi ile akademik hayatını sürdürmektedir. Bu anabilim dalında yalnızca lisansüstü programlara öğrenci alınmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalının amacı; her kademedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim programlarının geliştirilmesi yoluyla eğitim öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli sürdürülmesini sağlayacak uzmanların yetiştirilmesidir.

Misyon ve Vizyon

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümünün diğer anabilim dallarıyla hem bilimsel hem de sosyal anlamda etkileşim içinde olmayı amaçlamaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalının misyonu, öğrencilerin eğitim ile ilgili sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek, eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenleyerek tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sürdürülebilir kılmaktır.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalının temel vizyonu, eğitimi bilimsel bakış açısıyla irdeleyen, sorgulayan ve her geçen gün etkililiğini artırmaya çalışan bir anlayışla, alanında eğitim-öğretim ve danışmanlık hizmetleri sunarak; araştırma faaliyetlerini sürdürmektir. Anabilim dalımız, lisans düzeyinde diğer alan öğrencilerine meslek bilgisi derslerini vermenin yanı sıra, yüksek lisans programları açarak anabilim dalları bazında da eğitimlerini sürdürme görevlerini üstlenmiştir.

Temel Değerler

Anabilim Dalımız, öğrencilerin haklarını gözeten, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesiyle hareket eden, paydaşlarına karşı adil ve eşit tutum sergileyen; çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakata önem veren, yenilik ve değişimlere açıklığıyla katma değer üreten, özgür düşünceye saygı duyan bir tutum sergilemektedir.

Hızlı Erişim