0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı

Görev ve Sorumluluklarımız

1. Personel Daire Başkanlığının temel görevi Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile ilgili 124 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi gereğince;

a- Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, ihtiyaç duyulan ve mevcut personelin kadro iptal – ihdası, tenkis-tahsis ve vize işlemlerini yapmak, kadro cetvelleri kayıtları ile merkez ve taşra teşkilatı itibariyle personel kayıtlarını tutmak.

b- Personel sistemin geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek ve Rektörlük Makamına teklifte bulunmak.

2.Üniversite personelinin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek, personelin intibak işlemlerini,kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak, aday memurların asalet tasdiki işlemlerini yapmak,hizmet değerlendirmelerini yapmak.

3.Personellerin emeklilik işlemlerini, hizmet borçlandırma ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,

4.Akademik ve İdari Personelinin, atama ve yer değiştirme ve yurtiçi-yurt dışı görevlendirilme işlemlerini yapmak.

5.Personelin, kadro ve unvan değişiklerini,takip etmek

6.Personelin disiplin işlemlerini ve güvenlik soruşturmalarını takip etmek.

7.Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel işlemlerini yapmak.

8.Talep halinde Başkanlığımıza intikal eden Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b. konularda verilecek

görüşleri belirlemek.

9.Merkez ve taşra akademik ve idari personelinin yıllık mazeret ve aylıksız izinlerini, takip etmek,

yıllık izinlerini yurt dışında geçirmek isteyen personelin pasaport işlemlerini yapmak

10.1416 sayılı Kanun gereğince Üniversitemiz adına yurtiçi ve yurt dışında mecburi hizmetli ve burslu okuyan öğrencilerin yurda dönüşlerinde uygun kadrolara atamalarını yapmak.

11. 2457 sayılı Kanunun 35. maddesine göre üniversitemiz adına başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapacak veya yapanların işlemlerini yürütmek ve takip etmek,

12.2547 sayılı Kanunun 13/B-4 maddesi gereğince kadrosundan farklı birimlerde görev yapan personellerin görev sürelerini takip etmek,uzatmak.

13.Öğretim Elemanlarının görev süresi bitimlerini takip etmek, Uzatma işlemlerini yapmak.

14.Personellerin Tedavi yardımından yararlanan yakınlarına ve kendilerine Sağlık Karnesi hazırlamak.

15.Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ilgili sistemlere aktarmak, bilgilendirmek.

16.Personellerin İdari -Akademik görevlerine (Rektör,Dekan,Müdür, Bölüm Başkanı Anabilim Dalı Başkanı gibi) atanma tarihlerini ve sürelerini takip etmek

17.Personellerin Öğrenim ve hizmet bilgileri kayıtlarını tutmak.

18.Yan ödeme ve ek gösterge bilgilerini düzenlemek.

19.Ücretsiz izin, askerlik izni ve yurt dışı maaşsız görevlendirmeleri yapılan personellerin takibini yapmak, özlük haklarını saklı tutmak.

20.Giyim yardımından faydalanacak personel listesini hazırlamak ilgili birime bildirmek.

21.İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

22.Personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve sınavla ilgili işlemlerle ilgilenmek.

23.Akademik kadro aktarma ve kullanma izni istemek (YÖK’ten)

24.Akademik İlanların Hazırlanıp gönderilmesi

25.Akademik ve İdari personelin sağlık izinlerinin takip edilmesi ve kesinti yapılacak sürelerin birimlere bildirilmesi

26.Akademik ve İdari kadrolara ait istatistiki bilgilerin bilgilerin her ay ve üç ayda bir YÖK, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi

27.Verilen Benzeri görevleri yapmak