0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSAT

Hakkımızda

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisat Bölümü, ülkemizin iktisadi büyüme ve kalkınma süreci içinde ihtiyaç duyduğu iktisatçıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

İktisat Eğitimi, genel olarak, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistikî yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

Büyüme ve kalkınma, ihracat-ithalat, istihdam, işsizlik, mali piyasalar ve borsalar, yatırım, üretim ve tüketim, gelir ve gider gibi makro dengeleri kapsadığı için iktisat ülke ekonomisi açısından çok önemli bir bilim dalıdır.

Bu bakımdan, İktisat Bölümü çağın gereklerine uygun ve güncel bir lisans programı olup hem özel hem de kamu kesimi için üst düzey yöneticiler yetiştirmek hedefini gütmektedir.

İktisat Bölümünden mezun olan öğrenciler gerek kamu gerekse özel sektörde, ekonomi, bankacılık da dahil olmak üzere finans ve idari bilimlerin kapsamındaki alanlarda iş bulabilirler. Kamuda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, kamu bankaları, Maliye Bakanlığı’nın tüm birimleri, Sayıştay, İdari Yargı (İdare Mahkemeleri, Danıştay), Rekabet Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), KİT’ler, Özelleştirme İdaresi, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bakanlıklar ve teşkilatları, özerk kurumlar ve yerel yönetimlerde geniş iş olanaklarına sahiptirler. Özel sektörde, başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere, işletmeler geniş iş olanakları sunmaktadır.

Bölümümüzde aşağıdaki anabilim dalları yer almaktadır:

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

İktisat Politikası Anabilim Dalı

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Misyonumuz

İktisat Bölümü’nün vizyonu, yürüttüğü eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı faaliyetlerinin niteliği ile Türkiye’nin en çok tercih edilen iktisat bölümlerinden biri olmaktır.

Vizyonumuz

Uluslararası alanda akademik gelişime katkıda bulunacak araştırmaları yürütmenin yanında, yerel ve küresel boyutta iktisadi gelişmeleri takip eden ve iktisadi sorunlara yönelik çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir.