0472 –215 98 63 yabancidiller@agri.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kalite Güvencesi

2023 YILI KURUM İÇİ KALİTE DEĞERLENDİRME RAPORU


İÇ KONTROL

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
         1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
         1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
    STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
         2.2.1 Görev Tanımları  
         2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
         2.6.1 Hassas Görev Listesi

     STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
         3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
             3.6.1.1 Yöneticiler İçin
             3.6.1.2 Çalışanlar İçin
     STANDART 4. Yetki Devri
            4.1.1 İş Akış Süreci
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
           5.1.1 Birim Özel Hedef Listesi
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
            6.1.1 Risk belirleme Kartı
            6.1.2 Risk envanteri
            6.1.2 Risk Kayıt Formu
            6.2.2 Risk Oylama Formu
            6.2.2  Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
    STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
    STANDART 7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi 
    STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
          8.3.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
    STANDART 9. Görevler Ayrılığı
    STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
         10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
    STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
         17.3.1 Birim İç Kontrol Koorinatör Listesi 

    STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
   STANDART 18. İç Denetim