0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

Üniversitemize bağlı eğitim–öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek,

Döner sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek,

Üniversitemiz personeline mevzuatla belirlenmiş yönetici ve katkı payları ile yolluk tahakkuklarını ödemek,

 Avrupa Birliği veya uluslararası kuruluşların kaynaklarından varsa proje karşılığı aktarılan hibe tutarları harcamak ve muhasebeleştirmek,

Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak yürütmek.

Vergi ve sair yasal yükümlülükleri mevzuata uygun biçimde yerine getirmek.