0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Distribution of Tasks

T.C.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

AD SOYAD

KADRO UNVANI

GÖREVLERİ *

GÖREV DEVRİ **

Kerem KARABULUT

Prof. Dr.

 İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekanı olarak harcama görevi onayı vermek

Fakülte yönetim kuruluna başkanlık etmek

Fakülte kuruluna başkanlık etmek

Disiplin kuruluna başkanlık etmek

İ.İ.B.F ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, İ.İ.B.F bütçesi ile ilgili öneriyi * İ.İ.B.F yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

Fakültedeki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.


Doç. Dr. Ömer YALÇINKAYA


Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇINAR


Ömer YALÇINKAYA

Doç. Dr.

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

İmza yetkisine sahip olmak,

Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak alınan malzemelerin kontrolünü sağlamak

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇINAR


Ömer ÇINAR

Dr. Öğr. Üyesi

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

İmza yetkisine sahip olmak,

Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

Doç. Dr. Ömer YALÇINKAYA


Numan AKTAŞ

Fakülte Sekreteri

Fakültedeki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar,

 Fakültenin Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar,

 Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Fakülte Dekanına öneride bulunur.

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar.

 Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar.

Fakülte bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır.

Fakülteye gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder. Fakülte ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.

Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar.


Veysel TETİK

Mehmet YAVUZ

Tülay TEMURVeysel TETİK

Bilgisayar İşletmeni

Fakülteye dışarıdan ve içeriden gelen evrakları “Gelen Evrak“ ve “Giden Evrak“ kayıt defterine yazmak ve her dosyaya bir ad vererek evrak kayıt defterlerine işlenmiş ve gereği yerine getirilmiş evrakları dosyaya yerleştirmek, havale edildiği birimlere zimmetle teslim etmek,

Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapar.

Yönetim Kurul Tutanağındaki kararlarının fotokopilerini; ilgili ( Öğrenci İşleri- Öğrenci-Bölüm Sekreterliği-Akademik ve İdari Personele) birimlere zimmetle teslim etmek.

Yapılacak yazışmaları yapmak. Arzına kararların uygundur evraklarını takip etmek ve düzenli dosyalamak,

Fakülteye gelen duyurulardan Dekanın uygun gördüklerini derslikler civarındaki panolara asmak ve birer suretlerini dosyalamak,

Akademik personelin görev uzatım sürelerini yapar.

Dekanlık ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.

Dekanlıkta oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapar.

Kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütür.

Dekanlık akademik ve idari personelinin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.

Dekanlık oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivler.


Tülay TEMUR

Mehmet YAVUZ

Memur

Görevlendirildiği birimin, bütün hizmet ve işlemlerini genel ve kurum mevzuatı çerçevesinde, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun, Kurum bütçe ve iş programlarını dikkate alarak yönetmek,

Bütçe işlemlerini, satın alma birimi ile birlikte gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve raporlarını hazırlamak,

Bütçe uygulama sonuçlarını satın alma birimi ile birlikte raporlamak; sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,

Bütçe ödeneklerinde: ödeneklerin dengeli ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri almak ve yönetime bilgi vermek, ödenek aktarmaları ve yedek ödenek taleplerini sonuçlandırmak, ödenek üstü harcamalar yapılmamasına dikkat etmek,

Maaş, idari görev ücretleri, tedavi ve ilaç giderleri, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yollukları, ek ders ücretleri, sınav ücretleri, fazla mesailerle ve fakülte haberleşme giderlerini ilgili.

Mevzuatına göre tahakkuk ve muhasebe işlemlerini yapmak,

Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri usulüne uygun olarak tutmak, muhafaza etmek, denetime hazır bulundurmak.

Ödeme evraklarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, birer kopyasını dosya dolabındaki ilgili klasörlerde muhafaza etmek,

Görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapmak,


Veysel TETİK

Mehmet YAVUZ

Memur

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

Ambarda çalınma veya olağanüstünedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum devir hızına göre belirlenip, talebini harcama yetkilisine bildirmek

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.


Veysel TETİK

Tülay TEMUR

Memur

Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur,

Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.

Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.

Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalar.

Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler,  gereken yazıların gününde Dekanlıktan iletilmesini sağlar.

Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.

Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır.

Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.

Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.

Veysel TETİK