0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

YEREL YÖNETİMLER

Misyon-Vizyon

Misyon

         Ülkemizde idari vesayet denetimi dışındaki tüm iş ve işlemlerinde ve kamu hizmetlerinde özerk yapıya sahip olan yer yönünden ve hizmet yönünden yerel yönetim birimlerinin; ayrıca merkezi yönetimin ve onun hiyerarşik denetimindeki taşra teşkilatının her kademesinde;
-Güncel Mevzuata hâkim,
-Bürokrasi, resmi yazışma ve protokol esaslarını bilen,
-Türk İdari Teşkilatlanması bilgisine sahip,
-Teknolojik imkanlar ile vatandaşın hak ve taleplerini en pratik ve rantabl yöntemlerle çözme yetisine sahip,
Ara ve uzman eleman yetiştirmektir.

Vizyon

Devlet tüzel kişiliğinin varlık amacı olan “kamu yararı” ilkesini özümseyen, vatandaşın muhatap olduğu her kurum ve kuruluştan anılan ilke doğrultusunda eşit, adaletli ve sürekli hizmet alması için Öğrencilere;
-Devletin yapısını, organlarını, teşkilatlanmasını; T.C. Anayasası ve silsile-i meratip ilkesiyle sair hukuki metinleri öğretmek,
-Hukuk Devleti, Laik Devlet, Sosyal Devlet, Atatürk İlke ve İnkılaplarına Dayalı Devlet ile Demokrasi ve İnsan Hakları’na dayanan yönetim anlayışını benimsetmek,
-Kamu Yararını ve dolayısıyla vatandaşı merkezine alan şeffaf ve hesap verebilir yönetim ve hizmet anlayışını özümsetmek;Programın temel hedefleridir.