(0472) 216 10 10 -(0472) 215 40 20 ogrenci@agri.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci Hakları

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

GİRİŞ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızı yetiştirme görevi ile öğrencilerimizin sahip oldukları “HAKLARI” açıklamaktadır. Bu KİŞİSEL HAKLAR Yasalar ve Üniversite Yönetmelikleri ile belirlenmiş olup, bu açıklama, sosyal ve ekonomik yaşamın gerektirdiği KİŞİSEL SORUMLULUKLARI DA içermektedir.

A. HAKLAR

1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kişilere tanıdığı haklar çerçevesinde her öğrenci temel insan hakları yanı sıra, nitelikli yaşama, bilgiye ulaşma, kendini yetiştirme ve öğrenme hakkına sahiptir.
2. Bu hak bütün öğrenciler için;
a. Uygun bir eğitim ortamı,
b. Uygun bir eğitim ve öğretim planlaması,
c. Uygun bir eğitici kadrosu,
d. Uygun bir fiziki alt yapı,
e. Uygun yardımcı nitelikli personel desteği ile yaşama geçirilebilir.
3. Her öğrenci, kendisini fikren ve bedenen geliştirme hakkına sahiptir.
4. Her öğrenci, arkadaşları ile birlikte yardımlaşma, sosyal ve ekonomik dayanışma hakkına sahiptir.
5. Her öğrenci, karşılaştığı olumsuz durumları şikayet edebilir ve hakkını arayabilir.
6. Her öğrencinin arkadaşları ve üniversite elemanlarından saygı görme hakkı vardır. Hiçbir öğrenci onur kırıcı tutum ve davranışlara maruz bırakılamaz.
7. Her öğrencinin Üniversite olanaklarından ve öğrencilere tanınan haklardan yararlanma ve eşit muamele görme hakkı vardır. Her öğrencinin soru sorma ve öğrenme hakkı vardır.
8. Her öğrencinin hukuk kuralları çerçevesinde, kendi temsilcisini seçme ve seçilme, temsilcisi aracılığı ile yönetime katılma hakkı vardır.
9. Her öğrencinin kültür, sanat ve spor toplulukları kurma, katılma ve yürütme hakkı vardır.
10. Herhangi bir nedenle suçlanan öğrencinin kendini savunma ve itiraz hakkı vardır. Aksi kanıtlanıncaya kadar öğrenci masum sayılır.
11. Hiçbir öğrenci fikri, bedeni ve cinsel tacize maruz bırakılamaz.
12. Her öğrencinin sağlıklı bir ortamda yaşama, çalışma ve hastalandığında muayene ve tedavi olma hakkı vardır.

13. Her öğrenci aldığı sınav notlarına yasal süreler içerisinde itiraz edebilir.

B. SORUMLULUKLAR
Her öğrenci:
1. Öğrenim süresince Üniversitenin Yasa, Yönetmelik, Yönerge, İlkeleri ve her türlü kurallarına uymalıdır.
2. İnsan ilişkilerinde doğru, dürüst, tutarlı davranmalıdır.
3. İnsan ilişkilerinde müşfik ve anlayışlı olmalıdır.
4. Üniversite öğretim üyeleri ve personeline saygılı olmalıdır.
5. Üniversitenin araç ve gerecini, taşınır veya taşınmaz mallarını, kendi malı olarak görüp koruyup, kollamalıdır.
6. Gördüğü aksaklık veya olumsuzlukları yönetime bildirmelidir.
7. Arkadaşları ile çalışma ortamında, huzur ve güvenli bir işbirliği sağlamalı ve katılımcı olmalıdır.
8. Bilimsel çalışmalarda; yaşam boyu öğrenme, ekip çalışması ve etik değerlere öncelik vermelidir.
9. Bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kendi kendine öğrenmenin önemini kavramalı, sorgulamalı ve araştırmalıdır.
10. Kendi sağlığını korumalıdır.
11. Tarih, toplum ve çevre bilincine sahip olmalıdır.
12. Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi, savunucusu ve bekçisi olmalıdır.
13. Her öğrenci kendi sahip olduğu hak ve sorumluluklara diğer öğrencilerin de sahip olduğu bilincinde olmalı ve ona göre davranmalıdır.
14. Her öğrenci eğitimini sürdürdüğü kurumun devlete ait olduğunun dolayısıyla devleti oluşturan millete ait olduğunun bilincinde olmalı ve bu sorumluluklarını yerine getirmelidir.

C. UYGULAMALAR
1. Üniversite kampusu içinde alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanımı kesinlikle yasak olup, aksine hareket suç oluşturur.
2. Üniversite kampusu içerisinde belirlenen alanlar dışındaki kapalı alanlarda sigara içilmez.
3. Genel ahlak ve hukuk kurallarına aykırı davranışlar, söz veya eylemle kişi veya kişilere yönelik taciz suç oluşturur.
4. Öğrenciler eğitim-öğretim ve uygulama ile ilgili önemli şikayetlerini sözlü veya yazılı olarak bildirebilirler. Yazılı başvurulara en geç on beş gün içinde cevap verilir. Öğrenciler verilecek cevaba karşı Üniversite Rektörlüğüne de başvurabilirler.
5. Öğrenci, öğretim elemanı, diğer öğrenciler ve personel ile ilgili karşılaştığı olumsuzlukları da şikayet konusu yapabilir. Bu şikayetler hakkında idarenin mevzuat çerçevesinde gerekli inceleme ve işlem yapması, bu işlemlerin kişi hak ve özgürlükleri gözetilerek gizli yapılması, şikayet eden öğrencinin başvurusu nedeniyle zarar görmemesi, kimliğinin açıklanmaması esastır.
6. Yasa, tüzük ve yönetmelikler ile disiplin kurallarının uygulanmasından birinci derecede, ilgili fakülte dekanı veya enstitü/yüksekokul müdürü yetkili ve sorumludur. 7. Üniversite kampusu içerisinde idare tarafından izin verilmediği takdirde yasal olmayan eylemler yapamaz.

21.12.2010 tarih ve 399-595 sayılı Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir