0472 216 10 95 myo@agri.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULU

İç Kontrol Standartları

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

     STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.2.2 Birim Toplantı Tutanakları
         
1.1.3 Birim İç Kontrol Komisyonu
         1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
      STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
          
2.2.1 Görev Tanımları
          2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
          2.6.1 Hassas Görev Listesi

      STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
          
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu Çalışanlar
          3.6.2 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu Yöneticiler
      STANDART 4. Yetki Devri
          
4.1.1 İş Akış Şeması
  4.5.1 Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
       STANDART 5. Planlama ve Programlama

          5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
       STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
          6.1.1 Yazı İşleri
          6.1.2 Taşınır
          6.1.3 Bölümler Sekreterliği
          6.1.4 Tahakkuk 
          6.1.2. Risk Envanteri 
          6.1.2. Risk Kayıt Formu     
         6.2.2. Risk Oylama Formu 
         6.2.2. Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
       STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
       7.2.2. Toplantı Tutanğı       
       STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
       STANDART 9. Görevler Ayrılığı
       STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
        
 10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
       STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
          
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
          11.3.1 İş Devir Formu
      STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
       STANDART 13. Bilgi ve İletişim
       STANDART 14. Raporlama
       STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
       STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
       STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi          

          17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
       STANDART 18. İç Denetim