0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Felsefe Bölümü

Genel Bilgiler

Tarihçe

Felsefe Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Yüksek Öğretim genel amaçları doğrultusunda, fikir hayatına katkılarda bulunacak, bilimsel zihniyete ve araştırma yeteneğine sahip elemanlar yetiştirmek üzere 2013 yılında kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon

Felsefe Bölümünün öncelikli hedefi öğrencilere felsefî bir ideal olarak bilgi ve bilgelik sevgisini aşılamaktır. Bu idealin gerçekleştirilebilmesi için eleştirel bir düşüncenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi zorunludur. Bölümümüz, bu zorunluluğun da farkında olarak, öğrencileri bir yandan hakikat konsepsiyonuyla tanıştırmayı hedeflerken, diğer yandan onlara söz konusu konsepsiyonun inşasında birbirinden farklı yaklaşımların mümkün ve muhtemel olduğunu doğrudan filozoflarca üretilmiş metinlerden hareketle göstermeyi planlamaktadır. Bölümün temel vizyonlarından biri, felsefenin salt kavramsal düzeydeki bir çözümlemeden ibaret olmadığını gösteren bir tecrübeyi öğrencilere bizzat yaşatmaktır. Öğrenciler bilgi, ahlak, din, siyaset, hukuk, eğitim, sanat gibi temel felsefî tartışma alanlarını doğrudan yaşamdan türetilebilecek bir takım ilkeler üzerinden bizzat tartışmaya sürekli olarak teşvik edileceklerdir. Öğrencilere farklı fikir ve düşüncelere karşı saygı duymanın, kültürel ve bilişsel farklılıkları dikkate almanın vazgeçilmezliğini kavratmak bölümümüzde takip edilecek programın göz önünde bulundurduğu unsurlar arasında yer almaktadır. Yaşamın devingenliği içerisinde tebarüz eden yeni felsefî soru ve cevaplarla birlikte paradigmaların sürekli bir değişime tabi tutulmaktan çoğu kez kurtulamadığı ortadadır. Öğrencilerin küresel çaptaki dönüşümlere etkili bir şekilde adaptasyon sağlayabilmeleri bakımından hem bölüm müfredatında öngörülen yeterlikleri kazanmaları, hem de doğrudan bölümle ilgili olmamakla birlikte kendi kişisel yetkinliklerini artırmalarını sağlayacak becerilerle donanmaları (örneğin, en az bir yabancı dil yeterliğine sahip olmaları) bakımından gerekli teşvik, destek ve yönlendirmeler yapılacaktır.Bölüm Başkanlığı