0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev,Yetki ve Sorumluluklar


  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı kanun hükmünde kararname ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen idari ve mali hizmetleri yerine getiren alt birimlerden oluşur.
  • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversiteye ait bütçe tasarımlarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
  • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  • Üniversitenin her türlü ödeme ve ayniyat işlerinin yürütmek,
  • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, güvenlik ve benzeri hizmetleri yapmak,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.