0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İç Kontrol

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

         1.1.4 İMİD Birim İç Kontrol Komisyonu
         1.4.1 İMİD Birim Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
         2.2.1 İMİD Görev Tanımları
         2.4.1 İMİD Birim Teşkilat Şeması
         2.6.1 İMİD Hassas Görev Listesi
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
         3.6.1 İMİD Yöneticiler için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
         3.6.1 İMİD Çalışanlar için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4.  Yetki Devri
         4.1.1 İMİD İş Akış Şeması
 
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
         5.5.1 İMİD Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
         6.1.1 İMİD Risk Belirleme Kartı
         6.1.2 İMİD Risk Envanteri
         6.1.2 İMİD Risk Kayıt Formu
         6.2.2 İMİD Risk Oylama Formu
         6.2.2 İMİD Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
        7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
        10.1.1 İMİD Hiyerarşik Kontrol Kordinatör Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
        11.1.1 İMİD Görev Dağılım Çizelgesi
        11.3.1 İMİD İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 İMİD Birim İç Kontrol Kordinatör Listesi
STANDART 18. İç Denetim