0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Genel Sekreterlik

İÇ KONTROL

Genel Sekreterlik Birimi
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
         STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.4 Genel Sekreterlik Birim İç Kontrol Komisyonu
            1.1.3 Genel Sekreterlik İç Kontrol Komisyon Listesi
             1.1.3 Genel Sekreterlik İç Kontrol Komisyon Listesi 2021
            1.3.2 Etik Kuralları Broşürü
            1.4.1 Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu
            1.4.1 Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu(2018)
             1.4.1 Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu(2019)
             1.4.1 Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu(2022)
             1.4.1 Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu(2023)

            1.6.2 Standart Dosyalama ve Arşivleme Sistemi Eğitimi (sunum)
          STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
             2.2.1 Genel Sekreterlik Birim Görev Tanımı
             2.3.1 Genel Sekreterlik Personelinin Görev Dağılım Çizelgesi
             2.4.1 Genel Sekreterlik Fonksiyonel Teşkilat Şeması            
             2.6.1 Genel Sekreterlik Hassas Görev Listesi 
             2.6.1 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri Yazı İşleri
             2.6.1 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri Senato ve Yönetim Kurulu
             2.6.1 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri Taşınır
             2.6.1 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri Evrak Kayıt
          STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
             3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
          STANDART 4. Yetki Devri
            4.1.3 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri 
             
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
           STANDART 5. Planlama ve Programlama
              5.5.1 Genel Sekreterlik Hedefleri
           STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
              6.1.1 Risk Belirleme Kartı
              6.1.2 Risk Envanteri Gen.Sek.
              6.1.2 Risk Envanteri Özel Kalem
              6.1.2 Risk Kayıt Formu
              6.2.2 Risk Oylama Formu
              6.2.2 Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
            STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
            STANDART 9. Görevler Ayrılığı
            STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                 10.1.1 Genel Sekreterlik Hiyerarşik Kontroller Listesi               
            STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
                 11.1.1 Genel Sekreterlik Görev Dağılım Çizelgesi
                 11.3.1 İş Devir Formu
            STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
            STANDART 13. Bilgi ve İletişim
            STANDART 14. Raporlama
            STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
            STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
           STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi2016 Haziran-Aralık)
           STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2017 Ocak-Haziran)
           STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2017 Haziran-Aralık)
           STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2019 Ocak-Haziran)
           STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2019 Haziran-Aralık)
                17.3.1 Genel Sekreterlik İç Kontrol Koordinatör ve komisyon Listesi
           STANDART 18. İç Denetim