0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Genel Sekreterlik

Etik Kuralları

 1. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, 
 2. Üniversitede yetkilerin akademik özerklik, özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde kullanılması, sorumlulukların tam olarak yerine getirilmesi; söz konusu ilkelerin yöneticilerce kurum içi ve dışında korunması 
 3. Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması, 
 4. Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması, 
 5. Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi, 
 6. Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması, 
 7. Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması, 
 8. Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması, 
 9. Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması, 
 10. Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi, 
 11. Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,