0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ LİSTESİ

4. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNİ SEMPOZYUMU

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ LİSTESİ

SIRA NO

AD-SOYAD

BİLDİRİ ÖZETİ BAŞLIKLARI

1.

Prof. Dr. Âdem YERİNDE

Korona Virüsünün Kaynağı ve Bulaşma Yollarına Dair Tezler Bağlamında Bir Kur’an Tabiri Olarak Tayyip Kavramı

2. 

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Koruyucu Hekimlikle İlgili Belirlediği Temel Bazı İlkeler

3.

Prof. Dr. Nesimi YAZICI

Hz. Peygamberin İzinde Sağlık Alanında Birarada Yaşama Uygulamalarıyla Osmanlı Örneği

4.

Doç. Dr. Adil ŞEN

Karantina Tarihinden Bir Sayfa   (1867 Tarihli Karantina Nizamnamesi Tahlili)

5.

Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR

İslam Medeniyet Tarihinde Sağlık Kurumları ve Hastaneler

6.

Doç. Dr. Mehmet Salih GEÇİT

Et-Tabib El-Hâkim Ebu Hamid Muhammed b. Ali B. Ömer Necib Es-Semarkandȋ (Ö. 619/1222)’nin “RisâletünFȋMüdâvâtiVec’i’l-Mefâsil” Adlı Eserinde Eklem Ağrıları ve Tedavisi

7.

Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT

Ruh ve Beden Sağlığı Korumada Din: Bir Model Önerisi

8.

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ

Molla Muhammed Arvasi ve Onun Tıbbı Arvasi Adlı Eserinin Koruyucu Hekimlik Açısından Analizi

9.

Doç. Dr. Yusuf ACAR

Sağlığın Korunmasına ve Önlenmesine Dair Hz. Peygamber’in Tasarruflarının Bağlayıcılığı ve İmanî-Ahlakî Boyutu

      10. 

Doç. Dr. Zeki TAN

Ahlak ve Sağlık İlişkisi

      11. 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad NAJİB

هدي القرآن في البعد الصحّي للإنسان

      12. 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ADIGÜZEL

Tertįb-i Muālece’de Yer Alan Hastalık Adları

      13. 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HAMİTOĞLU

الحلول الوقائية للبدانة من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية

      14. 

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇELİK

Veba İle İlgili Hadisler Bağlanımda İslam’ın Karantiya Bakışı ve Günümüz Sağlık Örgütlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması

      15. 

Dr. Öğr. Üyesi Amer ALDERSHEWİ

عقد الإجارة في زمن كورونا

      16. 

Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY

Toplum Sağlığı Açısından İslam Hukukunda İçki Suçu ve Cezası

      17. 

Dr. Öğr. Üyesi Cuma KARAN

Tarihu’l-Zuknînî’ye Göre El-Cezire Bölgesindeki Salgın Hastalıklar (Miladi 587-774 Yılları)

      18. 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ

Fıkhın Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara ve Üreme Sağlığına Bakışı

      19. 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen İSTEK

Haçlı Seferleri Esnasında Görülen Salgın Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

      20. 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TELLİ

Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Hicaz Bölgesinde Görülen Salgın Hastalıklara Karşı Mücadele

      21. 

Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK

İslâm Eğitiminde Sağlığın Önemi

     22. 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALİ

علماء الطب المنسوتين لجنوب وشرق الأناضول

     23. 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIZ

Kur’ân’a Göre Manevî Hastalıklara Zemin Hazırlama Açısından Aşırı Mal Sevgisi ve Tedavi Yolları

     24. 

Dr. Öğr. Üyesi İsa AKALIN

İslâm Medeniyetinde Vakıf Sağlık Hizmetleri

     25. 

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ

Din-Kültür Perspektifinden Tedavide Dinsel-Büyüsel Pratikler Üzerine Bir Değerlendirme

     26. 

Dr. Öğr. Üyesi İsmetullah SAMİ

İslam Hukuku Açısından Salgın Dönemlerinde Uygulanan İdari Tedbirlere Uymama Fiilinin Cezai Yaptırımı

      27. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTIN

Kur'an'ın Zikrettiği Ölçü ve Denge Bağlamında Sağlık ve Koruyucu Hekimlik

      28. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CENGİZ

İslâm Hukukunda Tıbbî Açıdan Erkek ve Kadının Birbirini Tedavi Etmesinde Şer’î Ölçüler

      29. 

Dr. Öğr. Üyesi,  Mehmet Emin ÇİFTÇİ

Hz. Peygamber’in Tıb İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi (Buhârî’ninKitabu’t-Tıb Özelinde)

      30. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyid GEÇİT

Kur’ân’da Bazı Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

      31. 

Dr. Öğr. Üyesi, Musa TURŞAK

Mekasidu’ş-Şeria Bağlamında Kur’an’da Ruh ve Beden Sağlığı

      32. 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Harun KIYLIK

Sosyal Bir Hastalık ve Gayr-I Meşru Bir Evlilik: “Nikâh-ı Makt”

      33. 

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ELHUT

آيات الشفاء في القرآن بين التفسير والعلم

      34. 

Dr. Öğr. Üyesi,  Recep ERTUGAY

Hadislerde Koruyucu Hekimlik Tedavi ve Karantina

      35. 

Dr. Öğr. Üyesi Ruhullah ÖZ

Peygamber Tasavvurunda Kalp Safiyetinin Ruh ve Beden Sağlığına Etkisi

      36. 

Dr. Öğr Üyesi Saadet ALTAY

Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneksel İslam Tıbbına Yaklaşım Biçimi (Fazlurrahman Örneği)

      37. 

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin AYDEMİR

Yiyecek ve İçeceklere Üflemeyi NehyedenHadîslerin Tahlili

      38. 

Dr. Öğr. Üyesi Talip DEMİR

Orta Çağdan Günümüze İslam Toplumlarında Tıbbın Gerilemesinin Sosyolojik Nedenleri

     39. 

Dr. Ercan AVCİ

Tıbbi Konuların İslami Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi (EvaluatıngMedıcalIssuesFrom An IslamıcPerspectıve)

     40. 

Dr. Hamdullah ARVAS

"Takdir-i İlahi" Söylemi Üzerinde Kelâmi Bir Tahlil

     41. 

Dr. Mansur YAYLA

Bilimsel Gelişmelerin Sağlıkla İlgili Ayetlerin Yorumlanmasına Etkisi

     42. 

Dr. Rifai ERTEN

Dinler Tarihine Göre Tıbb-ı Nebevi ve İslam Dünyasında Sağlık Anlayışı

     43. 

Dr. Sait YILTER

Mecmua-ı Kasaid ve Gazeliyyat’ta(Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi Mülhakı 245) Birkaç İlaç Tarifi

     44. 

Dr. Şâvȋş Muhammed MURAD

مقاصد الشريعة في حفظ صحة البدن من خلال الطهارة

     45. 

Öğrt. Gör. M. Latif BAKIŞ-Ayda KARGAR

Temel Değerler ve Temel Elementler Bağlamında Tıp ve Ahlâk İlişkisi (MedıcıneAnd Moral RelatıonshıpInT he Context Of BasıcValuesAndBasıcElements)

     46. 

Arş. Gör. Abdulalim ADIGÜZEL

Mevzûat Literatüründe Bulunan Sağlıkla İlgili Uydurma Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

     47. 

Arş. Gör. Kamil ÇAYIR

II. Abdülhamid Döneminde Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Korunma ve Temizlik Tedbirleri Hakkında Hazırlanan Bir Nizamname ve Değerlendirilmesi

     48. 

Arş. Gör. Mübarek ÖLMEZ

Tıp Medreseleri ve Fakîh Tabipler: Eyyubiler Dönemi

     49. 

Arş. Gör. Ömer Faruk GÜLER

Emrî Dîvânı’ndaTabâbetle İlgili Kullanımlar

    50. 

İdris DEMİR

1.Basamak ve Koruyucu Hekimlik

    51. 

Ömer DURMUŞ

Kuranı Kerim’deki Maddi Temizlenme İle İlgili Hükümlerin İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

     52. 

İmdat BALKİS

Kur’an Açısından Hastalık ve Şifa

    53. 

Suheyib ELDERSEVI- Abdullah ELDERSEVİ- Dr. Öğr. Üyesi. Amer ALDERSHEWİ

The Role Of HealthWaqfInstitutions İn CombatingHealthPandemics: FutureProspects