0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

4. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU: “İSLÂM’DA SAĞLIKVEKORUYUCU HEKİMLİK”PROGRAMI

4. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU: “İSLÂM’DA SAĞLIKVEKORUYUCU HEKİMLİK”PROGRAMI

14.11.2020Cumartesi

Saat

Program

10.30-12.00

Açılış ve Protokol Konuşmaları

Prof. Dr. Âdem YERİNDE (AİÇÜ/İİF Dekanı)

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT (AİÇÜ Rektörü)

Savcı SAYAN (Ağrı Belediye Başkanı)

Dr. Osman VAROL (Ağrı Valisi)

Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Diyanet İşleri Başkanı)

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ (YÖK Başkanı)

Görevli

Arş. Gör. Halit KARS

 

 Açılış Oturumu Bağlantı Adresi: https://www.youtube.com/aicuni2007

   

BİRİNCİ TUR OTURUMLARI

14.11.2020 Cumartesi

13.00-15.00

1. OTURUM

KUR’AN AÇISINDAN SAĞLIK
Moderatör 
Prof. Dr. Âdem YERİNDE

Prof. Dr. Âdem YERİNDE, Korona Virüsünün Kaynağı ve Bulaşma Yollarına Dair Tezler Bağlamında Bir Kur’an Tabiri Olarak Tayyip Kavramı

Dr. Öğr. Üyesi, Musa TURŞAK, Mekasidu’ş-Şeria Bağlamında Kur’an’da Ruh ve Beden Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTIN, Kur'an'ın Zikrettiği Ölçü ve Denge Bağlamında Sağlık ve Koruyucu Hekimlik

Dr. Mansur YAYLA, Bilimsel Gelişmelerin Sağlıkla İlgili Ayetlerin Yorumlanmasına Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyid GEÇİT, Kur’ân’da Bazı Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

Doktora Öğrencisi/Vaiz İmdat BALKİS, Kur’an Açısından Hastalık ve Şifa

Doktora Öğrencisi/Öğretmen Ömer DURMUŞ, Kuranı Kerim’deki Maddi Temizlenme İle İlgili Hükümlerin İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Görevli

Arş. Gör. M. İbrahim ERDEN

1. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp1

   

13.00-15.00

2. OTURUM
HADİS LİTERATÜRÜNDE SAĞLIK
Moderatör 
Prof. Dr. Nesimi YAZICI

Prof. Dr. Nesimi YAZICI, Hz. Peygamberin İzinde Sağlık Alanında Birarada Yaşama Uygulamalarıyla Osmanlı Örneği

Doç. Dr. Yusuf ACAR, Sağlığın Korunmasına ve Önlenmesine Dair Hz. Peygamber’in Tasarruflarının Bağlayıcılığı ve İmanî-Ahlakî Boyutu

Dr. Öğr. Üyesi,  Mehmet Emin ÇİFTÇİ, Hz. Peygamber’in Tıb İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi (Buhârî’nin Kitabu’t-Tıb Özelinde)

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin AYDEMİR, Yiyecek ve İçeceklere Üflemeyi Nehyeden Hadîslerin Tahlili

Arş. Gör. Abdulalim ADIGÜZEL, Mevzûat Literatüründe Bulunan Sağlıkla İlgili Uydurma Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

Görevli

Arş. Gör. Ahmet BİNGÖL

2. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp2

   

13.00-15.00

3. OTURUM
HZ. PEYGAMBER ve KORUYUCU HEKİMLİK
Moderatör 
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Koruyucu Hekimlikle İlgili Belirlediği Temel Bazı İlkeler

Dr. Öğr. Üyesi,  Recep ERTUGAY, Hadislerde Koruyucu Hekimlik Tedavi ve Karantina

Dr. Öğr. Üyesi Ruhullah ÖZ, Peygamber Tasavvurunda Kalp Safiyetinin Ruh ve Beden Sağlığına Etkisi

Dr. Rifai ERTEN (Öğretmen), Dinler Tarihine Göre Tıbb-ı Nebevi ve İslam Dünyasında Sağlık Anlayışı

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇELİK, Veba İle İlgili Hadisler Bağlanımda İslam’ın Karantiya Bakışı ve Günümüz Sağlık Örgütlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması

Görevli

Arş. Gör. Mehmet SALİH

3. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp3

   

4. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU: “İSLÂM’DA SAĞLIK ve KORUYUCU HEKİMLİK”PROGRAMI

14.11.2020 Cumartesi

Saat

Program

İKİNCİ TUR OTURUMLARI

15.30-17.30

1. OTURUM

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN SAĞLIK
Moderatör 
Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY

Dr. Öğr. Üyesi İsmetullah SAMİ, İslam Hukuku Açısından Salgın Dönemlerinde Uygulanan İdari Tedbirlere Uymama Fiilinin Cezai Yaptırımı

Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY, Toplum Sağlığı Açısından İslam Hukukunda İçki Suçu ve Cezası

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Harun KIYLIK, Sosyal Bir Hastalık ve Gayr-I Meşru Bir Evlilik: “Nikâh-ı Makt”

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ, Fıkhın Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara ve Üreme Sağlığına Bakışı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CENGİZ, İslâm Hukukunda Tıbbî Açıdan Erkek ve Kadının Birbirini Tedavi Etmesinde Şer’î Ölçüler

Mr. Suheyib ELDERSEVI-Mr. Abdullah ELDERSEVİ- Dr. Öğr. Üyesi. Amer ALDERSHEWİ, The Role Of Health Waqf Institutions İn Combating Health Pandemics: Future Prospects

Görevli

Arş.Gör. Seyit Ali ALBAYRAK

1. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp1

 

 

15.30-17.30

2. OTURUM
İSLAM TARİHİ ve MEDENİYETİNDE SAĞLIK
Moderatör 
Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR

Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR, İslam Medeniyet Tarihinde Sağlık Kurumları ve Hastaneler

Dr. Öğr. Üyesi İsa AKALIN, İslâm Medeniyetinde Vakıf Sağlık Hizmetleri

Dr.Öğr. Üyesi Gülşen İSTEK, Haçlı Seferleri Esnasında Görülen Salgın Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Talip DEMİR, Orta Çağdan Günümüze İslam Toplumlarında Tıbbın Gerilemesinin Sosyolojik Nedenleri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TELLİ, Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Hicaz Bölgesinde Görülen Salgın Hastalıklara Karşı Mücadele

Arş. Gör. Kamil ÇAYIR, II. Abdülhamid Döneminde Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Korunma ve Temizlik Tedbirleri Hakkında Hazırlanan Bir Nizamname ve Değerlendirilmesi.

Görevli

Arş. Gör. Kamil ÇAYIR

2. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp2

 

 

15.30-17.30

3. OTURUM
AHLAK /MANEVİYAT -RUH ve BEDEN SAĞLIĞI
Moderatör 
Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT

Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT, Ruh ve Beden Sağlığı Korumada Din: Bir Model Önerisi

Doç. Dr. Zeki TAN, Ahlak ve Sağlık İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIZ, Kur’ân’a Göre Manevî Hastalıklara Zemin Hazırlama Açısından Aşırı Mal Sevgisi ve Tedavi Yolları

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ, Din-Kültür Perspektifinden Tedavide Dinsel-Büyüsel Pratikler Üzerine Bir Değerlendirme

Öğrt. Üyesi M. Latif BAKIŞ-Ayda KARGAR, Temel Değerler ve Temel Elementler Bağlamında Tıp ve Ahlâk İlişkisi (Medıcıne And Moral Relatıonshıp InThe Context Of Basıc Values And Basıc Elements)

Görevli

Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR

3. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp3

 

 


4. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU: “İSLÂM’DA SAĞLIK ve KORUYUCU HEKİMLİK”PROGRAMI
15.11 2020 Pazar 

ÜÇÜNCÜ TUR OTURUMLARI

Saat

Program

14.30-16.30

1. OTURUM
SAĞLIKLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR
Moderatör 
Doç. Dr. Adil ŞEN

Doç. Dr. Adil ŞEN, Karantina Tarihinden Bir Sayfa   (1867 Tarihli Karantina Nizamnamesi Tahlili)

Dr. Öğr. Üyesi Cuma KARAN, Tarihu’l-Zuknînî’ye Göre El-Cezire Bölgesindeki Salgın Hastalıklar (Miladi 587-774 Yılları)

Dr. Hamdullah ARVAS, "Takdir-i İlahi" Söylemi Üzerinde Kelâmi Bir Tahlil

Tabip – İdris DEMİR, 1.Basamak ve Koruyucu Hekimlik

Dr. Ercan AVCİ, Tıbbi Konuların İslami Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi (Evaluatıng Medıcal Issues From An Islamıc Perspectıve)

Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK, İslâm Eğitiminde Sağlığın Önemi

Görevli

Arş. Gör. Ersin SAVAŞ

1. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp1

 

 

14.30-16.30

2. OTURUM
SAĞLIKLA İLGİLİ İSLAMİ LİTERATÜR
Moderatör Doç. Dr. Mehmet Salih GEÇİT

Doç. Dr. Mehmet Salih GEÇİT, Et-Tabib El-Hâkim Ebu Hamid Muhammed b. Ali B. Ömer Necib Es-Semarkandȋ (Ö. 619/1222)’nin “Risâletün Fȋ Müdâvâti Vec’i’l-Mefâsil” Adlı Eserinde Eklem Ağrıları ve Tedavisi

Dr. Sait YILTER, Mecmua-ı Kasaid ve Gazeliyyat’ta (Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi Mülhakı 245) Birkaç İlaç Tarifi

Dr. Öğr. Üyesi Üyesi Ahmet ADIGÜZEL, Tertįb-i Muālece’de Yer Alan Hastalık Adları

Dr. Öğr Üyesi Saadet ALTAY, Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneksel İslam Tıbbına Yaklaşım Biçimi (Fazlurrahman Örneği)

Arş. Gör. Ömer Faruk GÜLER, Emrî Dîvânı’nda Tabâbetle İlgili Kullanımlar

Görevli

Arş. Gör. Hamza CİVELEK

2. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp2

 

 

14.30-16.30

3. OTURUM
SAĞLIKLA İGİLİ ARAPÇA TEBLİĞLER
Moderatör 
Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ 


Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ
  Molla Muhammed Arvasi ve Onun Tıbbı Arvasi Adlı Eserinin Koruyucu Hekimlik Açısından Analizi

تاريخ الطب والأطباء في العصور الوسطى في جنوب وشرق الأناضول Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALİ

عقد الإجارة في زمن كورونا Dr. Öğr. Üyesi Amer ALDERSHEWİ

الحلول الوقائية للبدانة من منظور القرآن الكريم والسنةالنبوية Dr. Öğr. Üyesi Ahmet HAMİTOĞLU

هدي القرآن في البعد الصحّي للإنسان Dr. Öğr. Üyesi Ahmad NAJİB

آيات الشفاء في القرآن بين التفسير والعلم Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ELHUT

Dr. Şâvȋş Muhammed MURAD, مقاصد الشريعة في حفظ صحة البدن من خلالالطهارة

Görevli

Dr. Hüseyin ALİ

3. Oturum Bağlantı Adresi: http://connect.agri.edu.tr/semp3

 

 

17.00-18.00

KAPANIŞ KONUŞMASI VE SONUÇ BİLDİRGESİ

15.11 2020 Pazar

Prof. Dr. Âdem YERİNDE (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Görevli

Arş. Gör. Emrullah BOLAT

 

 Kapanış Oturumu Bağlantı Adresi: https://www.youtube.com/aicuni2007
 SUNUM KURALLARI:
  1. SUNUMLAR ONLİNE OLACAKTIR.
  2. SUNUMLARIN HER BİRİSİ 15’ER DAKİKA OLACAKTIR.
  3. MODERATÖRÜN TOPLAM KONUŞMA SÜRESİ 15 DAKİKADIR.
  4. SUNUM İÇİN KONUŞMACILARA GEREKEN TEKNİK BİLGİ WhatsApp GRUBUNDAN BİLDİRİLECEKTİR.
  5. TEBLİĞ SUNACAK KONUŞMACILARIN BELİRTİLECEK SAATTE KATILIM SAĞLAMALARI GEREKMEKTEDİR.
  6. AÇILIŞ PROGRAMI VE KAPANIŞ PROGRAMLARINDAKİ KONUŞMALARA TÜM KATILIMCILARIN BAĞLANMASI SAĞLANACAKTIR. DAHA SONRA HER KONUŞMACI VE KATILIMCI İLGİLİ OTURUMA BAĞLANACAKTIR.
  7. OTURUMLAR İÇİN KULLANILACAK PROGRAM KURULUM VE KULLANIM DOSYASINA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.
  8. OTURUMLARA İZLEYİCİ OLARAK KATILMAK İSTEYENLER İLGİLİ BAĞLANTILARA TIKLADIKTAN SONRA MİSAFİR OLARAK VE KULLANICI ADLARINI YAZARAK İSTEDİKLERİ OTURUMLARA KATILABİLECEKLERDİR