0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

Kabul Edilen Bildiri Özetleri Listesi

5. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNİ SEMPOZYUMU

BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve İSTİKLAL MARŞI

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

SIRA NO

AD-SOYAD

BİLDİRİ ÖZETİ BAŞLIKLARI

1.

Prof. Dr. Adem YERİNDE

İstiklal Marşı Özelinde Milli Değerler

2

Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK

Mehmet Akif’in Safahatta Sözünü Ettiği İdeal Şahsiyet: Rahmetullah Hindî Efendi ve Osmanlı İle İlişkileri

3.

Prof. Dr. Ahmet ERKOL

Kader ve Tevekkül Söylemleri Kıskacında Müslüman Toplumunun Yaşadığı Sefalet ve Mehmet Akif’in Eleştirisi

4.

Prof. Dr. İsa ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Mikail DUMLU

Mehmet Akif Ersoy ve Tasavvuf

5.

Prof. Dr. Recep ARDOĞAN

İmanda Aidiyet Bilinci Açısından Âkif'in Irk ve Ümmet Olgusuna Yaklaşımı

6.

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ

Mehmet Akif Ersoy’un “Bir Mersiye” Adlı Şiiri ile Ahmed-i Hânî’nin “Kanê Muhammed Beg Gelo? Ka Padîşahê Serhedan?” Adlı Şiirinin Şekil ve İçerik Bakımından Karşılaştırılması

7.

Doç. Dr. Adil ŞEN

Mehmed Akif’te Ümmet Fikri ve Ayrılıkçı Hareketlere Bakışı

8.

Doç. Dr. Mehmet TEYFUR

Mehmet Akifin Eğitim Anlayışı

9.

Doç. Dr. Ömer MÜFTÜOĞLU

Mehmet Akif’e Göre Millete İstiklali Hak Ettiren Sebep: Hakk’a Tapmak

10.

Doç. Dr. Bağır BABAYEV

Türk Dünyasını Aydınlatan Mehmet Akif Ersoy Ve Hüseyin Cavid'in Türk Ruhu, İslami Duyguları Ve Türk Gençliğinin Mutlu Geleceği İçin Umutları

11.

Doç. Dr. Cavid QASIMOV
Doktora Öğrencisi Murat YILDIZBAŞ

Mehmet Akif Ersoy ve “Barikatü’s-suyufi’d-Dağıstaniyye fi ba’d-ı Gazavatü’ş- Şamiliyye” isimli eserin İstanbul’da yayınlanması

12.

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT

Ahmed-i Hani ve Mehmet Akif'in Şiirlerinde İtikadi Meselelerin Mukayesesi

13.

Doç. Dr. Reşad ASGEROV
Doç. Dr. Bağır BABAYEV

Mehmet Akif Ersoy Ve Ahmet Cavad'ın Eserlerinde Bağımsızlık Mücadelemizin Şanlı İşaretinin Zikri

14.

Doç. Dr. Yusif HÜSEYNOV
Doç. Dr. Reşad ASGEROV

Mehmet Akif Ersoy Ve Muhammed Hadi Eserlerinde Özgürlük, Bağımsızlık Ve Şehitlik

15.

Doç. Dr. Zeki TAN

İlim Amel İlişkisi Bağlamında Mehmet Akif Ersoy

16.

Dr. Öğrt. Üyesi Saadet ALTAY

Mehmet Akif Ersoy’un Yaşadığı Dönem Müslüman Toplumunun Ahiret Anlayışına Eleştirel Yaklaşımı

17.

Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK

Mehmet Akif Ersoy’un Tefsir Anlayışı

18.

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜN

Mehmet Akif Ersoy’un Temel İtikadî Meseleler Bağlamında Kelâm İlmine Katkıları.

19.

Dr. Öğr. Üyesi Ali SEVDİ

M. Akif Ersoy Dil/Lisân Öğrenme İştiyakı ve Yeteneği

20.

Dr. Öğr. Üyesi Ferit DİNÇER

Mehmet Akif Ersoy’un Bazı şiirlerine Serlevha Etmiş Olduğu Âyetlerin Tahlîli

21.

Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK
Yüksek Lisans Öğrencisi Elif AYDIN

Mehmet Akif Ersoy’un Kaleminde Dinin İzleri

22.

Dr. Mansur YAYLA

Mehmet Akif Ersoy'un Cihad Anlayışı

23.

Dr. Hakan KAYA

Ahmed-i Hani’de Yönetici Algısı ve Zamanının Yöneticilerine Bakışı

 24.

Dr. Öğr. Üyesi Ferit DİNÇER

Mehmet Akif Ersoy’un Bazı şiirlerine Serlevha Etmiş Olduğu Âyetlerin Tahlîli  

 25.  Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ  Mehmet Akif’in Manzum Hikâyeciliği : “Hasta” Örneği

26.

Öğr. Gör. Mehmet Latif BAKIŞ

Geç Osmanlı ve Erken Türkiye Döneminde Bir Kurtuluş Önerisi Olarak “Milliyetçilik” Düşüncesi ve Akif’in Perspektifi: Ülken ve Gökalp’in Milliyetçilik Görüşleri İle Mukayeseli Olarak Bir Değerlendirme

27.

Uzm. Dr. Sinan DOĞAN

Akif’te Toplum Düzen ve Şebâb-ı Münevverler ’in Rolü

28.

Stajyer Avukat Muhammed Halid KAFADAR

İstiklal Marşımızın Hukuki Açıdan Değeri

29.

Ayda KARGAR

Kadın, Yabancılaşma ve Mehmed Akif’in Düşüncesinde Karşılığı

30.

Arş. Gör. Nurettin KARAKUŞ

Millî Mücadele’de Bestekâr Bir Paşa: Kazım Karabekir ve Hür Vatan Marşı

31.

 Abdurrahman YALÇINKAYA

 Kabul Olan Bir Dua: "Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdırmasın!"