0472 –215 98 63 kudo@agri.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

KÜTÜPHANE KURALLARI

KÜTÜPHANE KURALLARI

GENEL KURALLAR

ü  Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

ü  Kütüphaneye girerken cep telefonu sessize alınmalı, içerde kullanılmamalıdır.

ü  Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve yiyecek getirilmemelidir.

ü  Kütüphane kullanıcılarının ödünç materyal alabilmeleri için kütüphaneye üye olmaları şarttır.

ü  Üyeler kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.

ü  Üniversitenin personeli ve öğrencileri dışındaki kullanıcılar materyallerden ancak kütüphane içinde yararlanabilirler. Bu kullanıcılar kütüphaneye üye olamazlar ve kütüphaneden ödünç materyal alamazlar.

ü  Kütüphane içinde grup çalışması yapılmaz, grup çalışması yapmak isteyen kullanıcılar grup çalışma odalarını kullanmalıdır.

ü  Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılacak olan üye, kütüphaneden ilişik kesmek zorundadır

ü  Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemi ve kameralarla sağlanmaktadır.

ü  Kütüphane çıkışı kütüphane güvenlik sistemine bağlıdır, sistemin uyarması durumunda personelin çanta vb. eşyaları kontrol etme yetkisi vardır.

ü  Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.

ü  Kütüphane yönetiminden izinsiz kütüphane içerisinde kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri cihazlarla çekim yapmak yasaktır.

ü  Kullanıcılar kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamazlar, zarar veremezler ve kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştiremezler.

ü  Kullanıcılar kütüphanede bulunan bilgisayarlardaki programları kopyalayamazlar.

ü  Kullanıcılar kütüphanede internet kullanımı sırasında yasadışı web adreslerine giremezler. Tüm yasal sorumluluk kullanıcıya aittir.   

ÜYE OLMA KOŞULLARI 

ü  Kütüphanemize üye olmak için Üniversitemiz personeli veya öğrencisi olmak zorunludur.

ü  Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane kaynaklarını kullanabilir, ancak üye olamazlar.

ü  Kütüphaneye üye olacak kullanıcılar Personel veya Öğrenci Kimlik Kartını göstermek zorundadır.

ü  Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.

ÖDÜNÇ - İADE İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR 

ü  Personel ve öğrencilerimizin kütüphaneden ödünç kitap alabilmeleri için Kütüphaneye üye olmaları gerekmektedir.

ü  Ödünç kitap/materyal alma işlemi sırasında personel kimlik kartı veya öğrenci kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

ü  Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır, çıkaranlar hakkında yasal işlem uygulanır.

ü  Başkasına ait kimlik ve/veya üye kimlik kartı ile ödünç verme işlemi yapılamaz.

ü  Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kullanıcıdan günlük gecikme bedeli alınır.

ü  Ödünç verilen materyali süresi içerisinde iade etmeyen kullanıcılar bu materyali iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden yeni kitap ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

ü  Üniversiteler arası işbirliğinin gereği olarak merkez ve birim kütüphaneleri diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmalarına açıktır. Ancak ödünç kitap/materyal verme işlemi kendi üniversitelerinin kütüphanesi aracılığı ile yapılır.

 ÖDÜNÇ VERİLMEYECEK MATERYALLER 

ü  Ansiklopedi, sözlük, atlas,

ü  Süreli yayınlar,

ü  Basılı olmayan tezler,

ü  Yazma ve basma nadir eserler,

ü  Harita ve slaytlar,

ü  Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,

ü  Müzik notaları,

ü  Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,

ü  Kütüphane dışına çıkarılmasında Daire Başkanlığı'nca sakınca görülen diğer materyaller.

ü  Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

ÖDÜNÇ ALINAN KİTABIN/MATERYALİN YIPRATILMASI VEYA KAYBI 

ü  Ödünç verilen kitabın/materyalin zayi olması (kaybedilmesi, kullanılamayacak derecede yıpratılması vb.) halinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

ü  Kayıp olan materyal, niteliği aynı olmak kaydıyla kaybeden üyeye piyasadan temin ettirilir. Ayrıca varsa tahakkuk eden gecikme bedeli de üyeden alınır. Piyasa fiyatı belirlenemeyen veya temin edilemeyen materyalin bedeli Kütüphane Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenir.

ü  Kaybettiği materyali (a) bendinde belirtilen şekilde temin ya da materyalin bedelini tazmin etmeyen üyeye ödünç kitap/materyal verilmez.

KÜTÜPHANEDEN İLİŞİK KESME 

ü  Akademik, idari personel ve öğrenciler Üniversiteden ayrılmadan önce kütüphane ile ilişiklerini kesmek zorundadırlar.

ü  Öğrenciler, kayıtlarını sildirmeleri veya mezun olmaları halinde kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.

ü  Üniversiteden emeklilik, nakil, istifa vb. nedenlerle sürekli olarak ya da görevlendirme, askerlik vb. sebeplerle geçici olarak ayrılan akademik ve idari personel kütüphaneden ilişiklerini kesmek zorundadırlar.

ü  Bu işlemler Başkanlığın koordinatörlüğünde, Personel Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve birimlerin işbirliği ile yürütülür. 

BAĞIŞ KABUL KOŞULLARI 

ü  Başkanlık; her türlü materyal ile ihtiyaç duyulan diğer araç-gerecin bağış olarak kabul edilmesinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur.

ü  Bağış olarak kabul edilecek materyal, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.

ü  Materyal, içerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içermemelidir.

ü  Kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan süreli yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilmez.

ü  İlk ve orta öğretim ders kitapları, teksir, ders notları vb. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilmez.

ü  Kullanılamayacak derecede yıpranmış, cildi parçalanmış, sayfaları yırtık, eksik olan kitap, süreli yayın vb. materyaller bağış olarak kabul edilmez.

ü  Bağış olarak kabul edilen yazma ve nadir eserler kendi bölümünde muhafaza edilir.

ü  Başkanlık, yapılan bağışı koleksiyonuna ekleyip eklememeye ve bağış konusu materyali kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine serbestçe karar verir.

ü  Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller, demirbaş numarası verilerek koleksiyona eklenir.

ü  Başkanlık, uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyalleri iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.

ü  Bağış yapan kişiler, sonradan, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı