0472 –215 98 63 kudo@agri.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İÇ KONTROL


TÜM BİRİMLER

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
     STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
       1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
      1.4.1 Birim Faaliyet Raporu(2016)
    STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
          2.2.1 Görev Tanımları
          2.2.1 - 1 Görev Tanımları
          2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
          2.6.1 Hassas Görev Listesi
      STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
          3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
      STANDART 4. Yetki Devri
         4.1.1 İş Akış Şeması
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
       STANDART 5. Planlama ve Programlama
       5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
       STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
       6.1.1 Risk Belirleme Kartları
       6.1.2 Risk Envanteri
       6.1.2.Risk Kayıt Formu
       6.2.2 Risk Oylama Formu
       6.2.2 Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
       STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
       7.2.2 Toplantı Tutanığı İmza Listesi
       STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
       STANDART 9. Görevler Ayrılığı
       STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller        
       10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
       10.1.2 Hiyerarşik Kontroller Listesi
       STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
          11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
          11.3.1 İş Devir Formu
      STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
       STANDART 13. Bilgi ve İletişim
       STANDART 14. Raporlama
       STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
       STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
       STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
          17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
       STANDART 18. İç Denetim
       18.2 İç Kontrol  Uyum Eylem Planı Revize