0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

  STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
         1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
         1.2.2 Birim İç Kontrol Toplantı Tutanakları, Değerlendirme Raporları
         1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
  STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

           2.2.1 Birim Görev Tanımları
         2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
         2.6.1 Hassas Görev Listeleri
  STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
         3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
  STANDART 4. Yetki Devri
   
       4.1.1 İş Akış Şemaları

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

  STANDART 5. Planlama ve Programlama
         5.5.1 Birim Özel Hedefler Listesi
  STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

          6.1.1 Risk Belirleme Kartı
          6.1.2 Risk Envanteri ve Kayıt Formları
          6.2.2 Risk Oylama Formları ve Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

  STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

          7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
  STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
  STANDART 9. Görevler Ayrılığı
  STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
         10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
  STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
   STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

   STANDART 13. Bilgi ve İletişim
   STANDART 14. Raporlama
   STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
   STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI

   STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
   STANDART 18. İç Denetim