0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Neden Fakültemiz

Fakültemiz mevcut bölümleri ve programlarıyla genelde dinin, özelde ise İslam’ın kaynakları, temel esasları, bireysel ve sosyal etkileri, çağdaş sorunlara yönelik çözüm önerileri, gelecek inşasına katkıları üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve toplumun ihtiyacı olan nitelikli din eğitimi ve din hizmetlerini yerine getirecek uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bu çerçevede yürütülen programlar: 

-İslam ilimlerini tarihî gelişimi ve sistematik yapısıyla, klasik kaynakları ve günümüz literatürüyle işleyecek,

-İslam medeniyetinin farklı kültür havzalarındaki dinî ve kültürel birikimi kucaklayıcı bir yaklaşım geliştirecek,

-Modern dönemde gelişmiş ve din bilimleri olarak adlandırılan dinler tarihi, din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve din eğitimi alanlarında yeterli alt yapı bilgisi sağlayacak,

-Sosyal bilimlerin temel bilim dallarına da açık ve bu alanda nosyon oluşturabilecek bir muhtevaya sahiptir. 
 
-İslam ilimlerinin kaynakları, tarihi ve meselelerine vakıf,

-Sosyal bilimler nosyonu kazanmış,

-Farklı medeniyetlerin birikimlerinden istifade imkanlarına sahip,

-Kendisine güvenen ve özgür düşünebilen,

-Geçmişi ve bugünü bilimsel zihniyetle analiz edip sağlıklı biçimde anlamaya çalışan,

-Hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı haiz,

-Sosyal sorumluluklarının şuurunda olan mezunlar yetiştirmeyi ve ulaştığı sonuçları evrensel ölçülerde geliştirirken aynı zamanda bu birikimi başta Bölgemize yakın komşu ülkeler, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve İslam dünyası olmak üzere bütün dünyayla ve halkımızla paylaşmayı, Bölgemizde bulunan ve İslamiyet’le ilgili eğitim veren Medreseler vb. dini kurum, kuruluşlar ve Mollalarla paylaşarak onların daha iyi yetişmelerine, çağdaş dünyaya entegre olmalarına, toplumun geneliyle barışık, hoşgörülü ve aydın fikirlerle mücehhez olmalarına katkıda bulunmak; bölge halkının hurafelerden arınmış, sağlıklı bir din anlayışı ve yaşantısına sahip olmaları için İslami İlimler Fakültesi bünyesinde sosyal, kültürel ve dini seminer, kurs, konferans, sempozyum programları ile Devlet-millet, Üniversite-halk kaynaşmasının sağlanmasına zemin hazırlamak hedeflenmektedir.