0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Yönetmelik

20 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30984

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER

OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini (TTO),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversite çalışanları tarafından yürütülen veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Üniversite bünyesinde yürütülen tüm ulusal ve uluslararası projeleri kayıt altına almak, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri vermek, Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri, proje geliştirme ve yönetimi, fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik gibi konularda danışmanlık ve ön kuluçka hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve bilincin arttırılması ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak iyi uygulamaların çoğaltılmasını ve sürdürülebilirliği sağlamak.

b) Başta Üniversite bünyesindeki akademisyenler olmak üzere bölgedeki firmaları doğru fon kaynaklarına yönlendirme, ilgili fon kaynakları için proje hazırlama, ortaklık oluşturma, proje yürütme ve raporlama gibi konularda destek ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin araştırmacı ve araştırma altyapısını kullanarak başta Ağrı Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar olmak üzere ekosistem dışındaki firmaları kapsayacak şekilde Üniversite-sanayi işbirliği ortamının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlıklar, çekirdek sermaye ve diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsündeki öğretim elemanlarından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi atanır.

(2) Müdürün teklifi, Rektörün onayı üzerine Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsündeki öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, gerektiğinde yardımcılarına veya öğretim elemanlarından birine Rektör tarafından onay almak suretiyle vekâlet verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

c) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Her yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

e) Merkezin genel durumu ve işleyişiyle ilgili Rektöre rapor vermek.

f) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ve istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının ya da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Başkanın görevde olmadığı zamanda Yönetim Kuruluna müdür yardımcısı başkanlık eder. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Gerekli görüldüğünde oluşturulacak olan Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye ve istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından görevlendirilecek altı üye olmak üzere üç yıl için görevlendirilecek en fazla on üç üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kurum ve kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren kişisel görüşlerini kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Yönetim Kuruluna bildirmekte serbesttirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı      

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Hızlı Erişim