0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç  
1.Madde:  Bu Yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ön lisans ve 
lisans  programlarına  kayıtlı  öğrencilerin  eğitim,  araştırma,  sağlık,  spor  ve  kültürel 
ihtiyaçlarının  karşılanmasında  öğrencilerin  görüşlerini  belirlemek,  yönetim  organlarına 
bildirmek  ve  yönetim  organları  ile  öğrenciler  arasındaki  iletişimi  oluşturmak  amacıyla 
kurulacak olan Öğrenci Konseyi'nin seçim ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 
Bu  Yönerge,  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  çıkarılan,  Üniversiteler  Öğrenci 
Konseyi Yönetmeliği’nin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.     

Kapsam 
2.Madde: Yönergede öngörülen esaslar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ön 
lisans ve lisans öğrencilerini kapsar.
            
Tanımlar  
3.Madde: Bu  Yönergede  geçen  kavram  ve  tanımlar  aşağıda  belirtilmiştir.  
a)   Birim/ İlgili Birim: Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu/Enstitü  
b)  Fakülte/Yüksekokul/  Meslek  Yüksek  Okulu/Enstitü  Seçim  Kurulu:  Birim 
öğrenci temsilcisi seçimini düzenleyen, ilgili birimin Dekan/Müdür Yardımcısı başkanlığında 
birimin öğretim üyeleri arasından yine Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek Başkan 
dahil 3 kişiden oluşan kuruldur.  
c) Üniversite Seçim Kurulu:  Konsey başkanını belirlemek için üniversite öğrenci 
konseyini  toplayarak  konsey  başkanı  seçimini  düzenleyen,  bir  Rektör  Yardımcısı 
başkanlığında  Dekan  veya  Yüksekokul/Enstitü  Müdürleri  arasından  Rektör  tarafından  
görevlendirilecek başkan dahil 3 kişiden oluşan kuruldur.          
d)  Birim (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü) Öğrenci Temsilcisi:
Her birim bünyesindeki öğrencilerin kendi aralarından en yüksek oyu alan ve iki yıl süre ile 
seçtikleri ilgili birimin öğrenci temsilcisidir.                
e) Üniversite Öğrenci Konseyi: İlgili birim öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan 
kuruldur.
f) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: İlgili birimin öğrenci temsilcileri 
tarafından oluşturulan Üniversite Öğrenci Konseyince en yüksek oyu alan ve iki yıl süre ile 
kendi aralarından seçtikleri başkan; başkanın belirleyeceği bir başkan yardımcısı ve bir genel 
sekreterden oluşan kuruldur.          
g)   Konsey Başkanı:  Üniversite Öğrenci Konseyini temsile yetkili olarak Üniversite 
Öğrenci Konseyi tarafından seçilen Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanıdır. 
h)   2547 sayılı Kanunun 3. maddesindeki tanımlar, aksi belirtilmediği müddetçe bu 
Yönerge açısından da geçerlidir. 
 
Seçimler  
4.Madde: Seçimler ve kurulların oluşumu iki yılda bir akademik yıl başında, 
dönemin  en  geç   4.  haftasının  sonuna  kadar  gerçekleştirilir.  Öğrenci 
Temsilcilerinin ve Kurulların görev süresi iki yıl olup, seçim sonuçlarının ilanı 
ile başlar ve bir sonraki seçim sonuçlarının ilanı  ile sona erer.
 
Seçim Kurulları ve Görevleri:         
5.Madde: Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksek Okulu/ Enstitü Seçim Kurulu ve Görevleri: 
İlgili birimin Seçim Kurulu, bir Dekan/Müdür Yardımcısı başkanlığında birimin 
öğretim üyeleri arasından Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek Başkan dahil 3 kişiden 
oluşur.İlgili Birimlerin Seçimleri İnternet üzerinden yapılır. Buna göre: 
a)  Birim öğrenci temsilcisi seçimlerini duyurmak,   
b)  Öğrenci  temsilci  adaylarının  başvurularını  almak  ve  adaylığa  uygun  olup 
olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak, 
c)  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yaparak, internet üzerinden yapılacak 
birim öğrenci temsilci seçimlerinin hazırlığını yapmak, 
d)  Seçim gününü belirlemek ve bütün öğrencilerin görebileceği şekilde ilân etmek, 
e)  Birim seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak. 
g)  Seçim  sonuçlarını  değerlendirerek,  Birim  Öğrenci  Temsilcisini  bir  tutanakla 
Üniversite Seçim Kuruluna bildirmek.
 
6.Madde: Üniversite  Seçim  Kurulu  ve  Görevleri:  Üniversite  Seçim  Kurulu,  bir  Rektör 
Yardımcısı  başkanlığında  Dekan  veya  Yüksekokul/Enstitü  Müdürleri  arasından  Rektör 
tarafından görevlendirilecek başkan dahil 3 kişiden oluşur.  
Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı seçimi gizli oylamayla yapılır. Buna göre:      
a) Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanının seçim takvimini belirlemek ve duyurmak, 
b) Seçimin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü plânlamayı yapmak, 
c) Oy sandığını sağlamak veya bu konudaki kuralları belirlemek,     
d) Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak,    
e)  Üniversite  Öğrenci  Konseyi  Başkanı  seçimine,  Başkan  Yardımcısı  ve  Genel 
Sekreterin belirlenmesine yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,   
f)  Üniversite  Öğrenci  Konseyi  Başkanı  seçimlerinin  bu  yönerge  esaslarına  göre 
gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,          
g)  Seçim sonucunu bir tutanak ile Rektörlük Makamı'na sunmak.
 
Öğrenci Temsilcisi Adayı Olma Koşulları  
7.Madde: İlgili birim Öğrenci Temsilcisi adaylarında;          
a) Söz konusu birimin  ilgili bölümünde/programında kayıtlı öğrenci olması (Birimin 
öğrenci işleri şefi/memuru tarafından belirlenecektir),      
b) Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.40 
olması,  
c) Hazırlık sınıfı öğrencisi olmaması,  
d) Hazırlık sınıfı hariç üniversitede sekizinci dönemini geçmemiş olması,  
e) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,        
f) Seçimin yapıldığı yarıyılda dönem izni almamış olması,    
g) Sabıka kaydının bulunmaması  
h) Herhangi bir siyasi parti ve yan kuruluşunun üyesi olmama şartları aranır. 
Öğrenci temsilcisi sadece iki yıl için bir dönem seçilebilir. Seçildikten sonra yukarıda 
belirtilen yeterlik şartlarını (b bendi hariç) kaybeden temsilci, temsilcilik niteliğini kaybeder. 

8.Madde:  Üniversite Öğrenci Konseyi Başkan Adayı olma Koşulları:   
a)  Madde 7’ deki tüm koşulları sağlamış olmak, 
b)  Dört yıllık programlarda lisans öğrencisi olmak. 
Seçimlerde Uygulanacak Yöntem ve İlkeler          

9.Madde:  
a)   Birim Öğrenci Temsilciliği, ilgili birimin kayıtlı öğrencileri arasından internet 
üzerinden yapılacak seçimle belirlenir. Seçimlerde en yüksek oyu alan aday birim temsilcisi 
ve aynı zamanda konsey üyesi olur. Görev süresi iki yıldır.  
Birim Öğrenci temsilcileri, Öğrenci Konsey Başkanını seçmek için, Üniversite Seçim 
Kurulu’nun  daveti  üzerine  toplanırlar.  Birim  öğrenci  temsilcileri,  yönergede  belirlenen 
esaslara göre Üniversite Öğrenci Konsey Başkanını seçerler.  
b)  Konsey Başkanı seçimi, Üniversite Seçim Kurulu’nun daveti üzerine toplanan 
birim temsilcilerinin lisans eğitimi olan temsilcileri arasından, gizli oy kullanılarak yapılacak 
seçimle belirlenir. Yapılan bu seçimde en yüksek oyu alan aday konsey başkanı olur. Görev 
süresi iki yıldır. 
c)  Üniversite Öğrenci konseyi yürütme kurulu, konsey başkanı ile, konsey başkanının 
belirlediği bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşur. Kurul iki yıllığına görev yapar.  
Başkan Yardımcısı, konsey başkanının bulunmadığı zamanlarda veya başkanın gerekli 
gördüğü durumlarda onun yerine görev yapar. 
Her  düzeyde  birim  temsilcisinin  veya  konsey  başkanının,  herhangi  bir  nedenle 
görevinden ayrılması veya temsilci olma niteliğini kaybetmesi halinde, aynı seçim esaslarına 
göre, ilgili seçim kurulları tarafından iki hafta içinde seçim yapılır. Yeni seçilen kişi,  yerine 
seçildiği kişinin kalan süresini tamamlar.
           
10.Madde: Adaylık Başvurusu ve Adayların Tanıtım Çalışmaları: 
 a)   Birim Seçim Kurulu, ilgili birim öğrenci temsilciliği seçimleri için başvuran 
öğrenci temsilcisi adaylarının adlarını, seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her 
türlü ilân ve afişlerini, binalarının uygun yerlerinde bulunan ilan tahtalarına asarak duyurur.      
Seçimlerle ilgili her türlü duyuru ve ilânların askıda kalma süreleri Üniversite Seçim 
Kurulunca belirlenir ve Birim seçim kurullarına bildirilir. Birim seçim kurulları, birim 
öğrencilerinin  internet  üzerinden  oy  kullandıkları  seçimde  en  yüksek  oyu  alan  birim 
temsilcisini, düzenleyeceği tutanakla Üniversite seçim kuruluna bildirir. 
b)   Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminde Adaylık Başvuruları, Üniversite Seçim 
Kurulu’na, kurulun belirlediği sürede yapılır. Üniversite Seçim Kurulu, Öğrenci Konseyi 
Başkan adaylarının adlarını, seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her türlü ilân 
ve   afişlerini, belirlenen süre içinde ve belirlediği mekanlarda asarak duyurur.  
Seçimlerle ilgili bütün duyurular, seçimlerden bir gün önce saat 16.00 da kaldırılır. 
Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde 
ilgili seçim kuruluna yapılır. Seçim kurulları gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki 
gün içinde karara bağlarlar.  
Birim  ve  Üniversite  Seçim  Kurulu  yapılan  itirazlar  sonucunda  seçimlerin 
yenilenmesine  karar  verirse,  seçimler  karar  tarihinden  itibaren  en  geç  dört  gün  içinde 
yenilenir.
      
Öğrenci  Temsilcileri  ve  Kurullarının  Görev  ve  Faaliyetleri          : 
11.Madde: Birim Temsilcilerinin Görev ve Faaliyetleri: 
a) Öğrencilerle ilgili her türlü faaliyette ilgili birim öğrencilerini temsil etmek,        
b)  Öğrencilerle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak, inceleme, araştırma 
yapmak ve öneriler geliştirmek,      
c)  Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, ilgili birim  yönetici ve/veya 
yönetim organlarına iletmek. 
d)  Öğrenciyle ilgili konularda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarına 
katılmak. 
e)  Üniversite Öğrenci konseyinde üniversite ve birimiyle ilgili görüş ve önerilerde 
bulunmak, konsey başkanı aracılığıyla yönetim organlarına iletmek.   
 
12.Madde: Üniversite Öğrenci Konseyinin Görev ve Faaliyetleri: 
a)  Öğrencilerle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak, inceleme, araştırma 
yapmak ve öneriler geliştirmek, 
b)  Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini konseyde tartışarak sonuçlarını 
üniversite yönetim organlarına konsey başkanı aracılığıyla iletmek. 
c)   Üniversite  Öğrenci  Konseyi  kararları,  toplantıya  katılanların  yarısından  bir 
fazlasının oyu ile alınır.  
d)   Üniversite Öğrenci Konseyi toplantılarında alınan kararlar bir tutanak ile kayda 
geçirilir. Kararlar üyeler tarafından imzalanır. Toplantılarda alınan kararlar ve tutanaklar ile 
hazırlanacak bütün raporlar üniversite kamuoyuna açıktır.
 
13.Madde Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev ve faaliyetleri: 
a) Üniversite öğrenci konseyi çalışmalarını düzenlemek. 
b)  Üniversite Öğrenci Konseyi toplantılarında alınan kararları bir tutanak ile kayda 
geçirmek. 
 
14.Madde: Öğrenci konseyi başkanının görev ve faaliyetleri: 
a)  Üniversite  Öğrenci  Konseyini  gerektiğinde  toplantıya  çağırmak,  toplantıları 
yönetmek ve kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek,     
b)  Üniversite  üst  yönetiminin  gerekli  gördüğü  durumlarda  kurullara  katılarak 
üniversite öğrenci konseyini temsil etmek, 
c)   Birim öğrenci temsilcilerinin sorun ve dileklerini ve Üniversite Öğrenci Konseyi 
Kurul kararlarını Üniversite Yönetimine ve ilgili kurullarına iletmek,    
d)   Öğrencilerle ilgili konuları ve dilekleri görüşmek üzere Üniversite Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna, Üniversite Yönetim Kuruluna ve Üniversite 
Senatosuna katılmak.
 
Temsilci  Kurullarının  ve  Üniversite  Öğrenci  Konseyinin  Faaliyetlerinde 
Koordinasyon 
15.Madde: Üniversite  Öğrenci  Konseyi  ve  tüm  birim  temsilcileri  çalışma  ve 
faaliyetlerini Üniversite ile koordine etmek, gerektiğinde Üniversitenin onayını almak ve 
mevzuata uygun yürütmek zorundadır. 

Mali Hükümler 
16.Madde: Üniversite Öğrenci Konseyinin ihtiyaçları için gerekli bütçe Üniversite 
Yönetim Kurulunca belirlenir.
 
Yürürlük 
17.Madde:  Bu Yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunda onaylandığı 
tarihte yürürlüğe girer.  
 
Yürütme 
18Madde:  Bu  Yönerge  Ağrı  İbrahim  Çeçen  Üniversitesi  Rektörü  tarafından 
yürütülür.