0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kulüp Kurma Yönergesi ve Tüzüğü

T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

Amaç
Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin bireysel,
toplumsal ve kültürel alanda gelişimlerine yardımcı olmak, onları araştırıcı ve sorgulayıcı
niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, sosyal ihtiyaçlarına katkı sağlamak
için oluşturulacak öğrenci platformu, kulüp ve toplulukların kurulmasını ve çalışma ilkelerini
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2: Bu Yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kurulan öğrenci platform, kulüp
ve toplulukların; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda yapacakları etkinlikler ile
benzer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesi ve
03.02.1986 tarih ve 18301 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Mediko - Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 5, 15, 16 ve
17. maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4:
Bu Yönergede geçen;
a) Rektörlük: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünü,
b) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu: Öğrenci platform, kulüp ve topluluk
faaliyetlerinin kurulması ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için her dört yılda
bir Rektörlük tarafından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere, 3 öğretim elemanı, 1
idari personel ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşan öğrenci faaliyetlerini programlayan
ve yürüten komisyonu,
c) Öğrenci Platform, Kulüp ve Topluluğu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
öğrencilerinin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grupları,
d) Platform: Benzer amaç ve faaliyetler için kurulan kulüp ve toplulukların üst
yapılanmasını,
e) Platform Başkanı: Benzer amaçlı kulüp/topluluk danışmanları arasından seçilen ve o
platformu temsil eden başkanı,
f) Akademik/İdari Danışman: Kulüplerin/toplulukların etkinliklerini gerçekleştirmesi
sürecinde bilgi, ilgi ve deneyimleriyle kulübe/topluluğa katkıda bulunarak çalışmalarından
sorumlu gönüllü çalışan akademik veya idari personeli,
g) Akademik Birim Amiri: Öğrenci kulüp veya toplulukların akademik
danışmanlarının bağlı bulundukları eğitim-öğretim biriminin amirini,
h) Kulüp/topluluk Yönergesi: Kulüp veya topluluğun amaçlarını, hedeflerini ve çalışma
esaslarını belirten yönergesini,
i) Kulüp/topluluk Çalışma Komisyonları: Kulüp veya topluluklara yardımcı olmak
amacıyla yürütme kurulunca oluşturulan yan kurulları,
j) Genel Kurul: Bir kulüp veya topluluğun aktif üyelerinin oluşturduğu kurulu,
k) Yönetim Kurulu: Genel Kurulda aktif üyelerin oylarıyla kulüp ve toplulukların sevk
ve idaresi için seçilen kurulu,
l) Denetleme Kurulu: Genel Kurulda aktif üyelerin oylarıyla denetim için seçilen
kurulu,
m)Aktif ve Pasif Üye: Kulüp/topluluk Yönerge hükümlerine uyan ve yapılan en az iki
faaliyete katılanlar aktif üyeyi; yeni katılan, faaliyetlere katılmayan veya Yönerge
hükümlerine uymayan üyeler de pasif üyeyi,
n) Üyelik Aidatı: Kulüp veya topluluklara üyelik kaydında Öğrenci Faaliyetleri
Komisyonu tarafından belirlenen giriş aidatı tutarını,
o) Geçici Yönetim: Kulüp veya topluluğun kuruluşunda yer alan, görevleri genel kurul
yapılıncaya kadar devam eden yürütme kurulu ve akademik danışmanı,
p) Öğrenci Konsey Başkanlığı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin
seçtiği ve tüm öğrencileri temsil eden başkanlığı,
r) Tüzük: Öğrencilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında, her özel kulüp veya topluluk
için hazırlayacakları tüzüğü, ifade eder.
Esaslar
Madde 5: Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu, bu Yönerge ile belirlenen faaliyetlerini
aşağıdaki esaslara göre yürütür.
a) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde faaliyet göstermek için kurulan öğrenci
kulüp/toplulukları, bağlı bulundukları platform, topluluk ve kulüp içinde çalışmalarını bu
Yönergeye göre yürütürler.
b) Rektörlük, bu çalışmalarla ilgili yetki ve görevlerini, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon
kararları, Akademik Danışmanlar ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile
yürütür.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonun Teşekkülü, Yetki ve Görevleri
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu
Madde 6: Rektörlüğün, akademik ve idari personel ile öğrenci konsey başkanından
oluşturacağı, 5 asil, 2 yedek üyeden teşekkül eden bu komisyon 4 yıl süre ile görevlendirilir.
Komisyon, ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanarak çalışır ve kararlar salt çoğunlukla
alınır.
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Görevleri
Madde 7: Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci kulüp/topluluklarının kurulması ve faaliyetlerini, 2547 sayılı Kanunda
belirtilen Yükseköğretimin amaçlarına ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak
yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve Rektörlük Makamına bildirmek,
b) Öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin
yürütülmesine esas teşkil eden bir veya iki dönemlik faaliyet planını tüm platform,
topluluk ve kulüp başkanı ve akademik danışmanlardan talep etmek,
c) Program içinde yer alan faaliyetleri denetlemek ve her öğrencinin, en az bir öğrenci
kulübü ile ilgilenmesini sağlayıcı tedbirler almak,
d) Kulüp ve topluluğun yapacağı etkinlik için katılım paylarını ve üyelik için giriş aidatını
belirlemek,
e) Öğrenci kulüp/topluluklarının faaliyetlerine maddi destek sağlamak için sponsorluk
sözleşmeleri yapmak veya yapılacak faaliyetlere izin vermek,
f) Kulüp ve toplulukların gelir ve giderlerinin uygunluğunu denetlemek,
g) Öğrencilerin faaliyetlerini yönlendirmek için öğrenci kulüplerinin kurulmasını
önermek,
h) Öğretim elemanları ve idari personel içinden kulüp ve topluluklara destek olabilecek
danışman belirlemek ve danışmanların görevlendirilmesini Rektörlük Makamına
sunmak,
i) Öğrenci kulüp ve topluluklarının yapacakları faaliyetleri, ilgili paydaşlar ile
yapmalarını sağlamak,
j) Kulüp ve toplulukların planladıkları faaliyetleri değerlendirerek karara bağlamak,
k) Kurulması önerilen kulüp/toplulukların değerlendirilmesinde ilgili birimlerden görüş
almak,
l) Öğrenci kulüp/topluluklarının faaliyetlerindeki problemlere çözüm bulmak,
gerekirse kulübün faaliyetlerine son verilmesini Rektörlük Makamına önermek,
m) Üniversitenin öğrenci faaliyetleri için tahsis ettiği mekânlar ile araç ve gereçlerin en
yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
n) Akademik, idari ve öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine göre hareket etmek,
o) Öğretim yılı sonunda öğrenci faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp Rektörlük
Makamına sunmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp ve Toplulukların Kurulması, Yönerge ve Üyelik İşlemleri
Kulüp ve Toplulukların Kurulması
Madde 8: Öğrenci kulübü veya topluluğunun kurulabilmesi için;
Kulüp veya topluluk kurmak isteyen öğrenciler, ilgi alanları doğrultusunda faaliyetlerde
bulunabilmek için; öngörülen kabul yazısı alınmış akademik danışman adayının adı, geçici
yönetim kurulu ile üyelik koşullarına uyan en az yedi kurucu üyenin bulunduğu 20 kişilik
üye listesini, istenen belgeler ile birlikte Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu’na iletir.
a) Bu başvurular, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından incelenip değerlendirildikten
sonra, kurulması uygun görülen kulüp/topluluklar, Rektörlüğün onayına sunulur,
b) Faaliyetlerine devam eden kulüp veya topluluklarla benzer ad, amaç ve faaliyet alanı
olan yeni bir kulüp/topluluk kurmak için başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından reddedilir,
c) Kulüplerde/topluluklarda, Üniversitenin akademik veya zorunlu hallerde idari
personelinden en az bir danışman olması gereklidir. Kulüplerin/toplulukların
danışmanlarını başvuru belgelerinde belirtmesi gerekmektedir,
d) Kulüp/topluluk isimlerinin Türkçe olması tercih edilir. Kurulan
kulüplerin/toplulukların adının başında “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi” ibaresinin
olması zorunludur. Öğrenci kulübünün/ topluluğunun adı, faaliyet alanını yansıtacak
nitelikte olmalıdır,
e) Kuruluşuna izin verilen kulüp/topluluklar, belirtilen amaca uygun olarak faaliyetlerini
sürdürürler,
f) Her kulüp/topluluk tüzüğünü kendisi hazırlar. Bu tüzükler Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesinin misyon ve vizyonuna ters düşen hükümler içeremez,
g) Kulüp/toplulukların sekreterlik hizmetinin sağlanmasından kulüp veya topluluk
başkanı ve akademik danışmanın bağlı bulunduğu fakülte / yüksekokul / meslek
yüksekokulu öğrenci işleri ile Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun yazı işleri
sorumludur,
h) Kulüp/topluluklar, yönetim ve faaliyetlerini bu Yönergede belirlenen hükümlere göre
yaparlar.
Platform, Kulüp/Topluluk Başkanı ile Akademik veya İdari Danışmanların Atanması ve
Görevleri
Madde 9:
İ. Platform, kulüp/topluluk başkanları ve danışmanların belirlenmesi;
a) Kulüp/toplulukların başkan seçimi için kendi aralarından seçtikleri bir aday, platform
başkanı ve yardımcısı olarak belirlenir; Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu kararı ile
görevlendirilmek üzere, Rektörlük onayına sunulur,
b) Akademik veya idari danışman adayı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde görevli
öğretim elemanları veya idari personel arasından platform, kulüp/topluluk yönetim
kurulunun teklifi, danışman adayının yazılı isteği, ayrıca akademik danışmanın ve idari
personelin bağlı bulunduğu birimin ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyonunun kararı ile
görevlendirme için Rektörlük onayına sunulur,
c) Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilmiş olan akademik personelin
danışmanlığı düşer. Bu süreçte komisyon yeni bir danışman önerisini Rektörlük
Makamına sunar,
İİ. Platform, Kulüp/Topluluk Başkanı ve Akademik Danışmanların Görevleri şunlardır:
a) Kulüp/toplulukların kuruluşunun gerçekleşmesi için ilgili yönerge ve çalışma
programlarının hazırlanmasından sorumlu olmak,
b) Faaliyetlerin genel gözetim ve rehberliğini yapmak,
c) Kulüp veya topluluktaki öğrencileri yönlendirmek ve yapılan/yapılacak olan
çalışmaları değerlendirmek,
d) Kulüp/topluluk faaliyetlerinde öğrencileri, özgün fikirler üretmeye teşvik etmek,
e) Kulüp/topluluk faaliyetleri ile ilgili yazışmaları koordine etmek,
f) Bu Yönergedeki genel ilkeler çerçevesinde, kulüp/topluluk faaliyetlerini yürütmek ve
denetlemek,
g) Rektörlük tarafından düzenlenecek olan danışman toplantılarına katılarak,
kulüp/topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine
katkıda bulunmak,
h) Her faaliyet sonunda, faaliyet raporu hazırlayarak Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna
sunmak,
i) Kulüp/topluluk üyelerinin faaliyetlere katılımlarını değerlendirerek aktif/pasif
üyelikleri belirlemek,
j) Yılda en az iki defa kulüp/topluluk danışmanları ve başkanları olarak faaliyet planlarını
değerlendirmek.
Kulüp ve Topluluklara Üyelik
Madde 10: Kulüp/topluluklara üye olmak için temel esaslar şunlardır:
a) Öğrenci kulüp/topluluklarının faaliyetlerine kendi isteği ile katılmak isteyen
Üniversitenin bütün öğrencileri üye olabilirler. Öğrenciler birden fazla kulüp veya
topluluğa üye olabilir,
b) Üyelik için; istenilen belgeler hazırlanarak, giriş aidatı veya katılım payı makbuzu ile
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu kayıt bürosunda kayıt işlemi tamamlanır,
c) Öğrenci, ilgili kulüp/topluluklara başvuruda bulunduktan sonra pasif üye olarak kabul
edilir,
d) Aktif üye olunması için; üyenin bir öğrenim yılı içinde en az iki etkinliğe katılmış,
kulüp/topluluk çalışmalarında etkin olarak görev almasına ve genel kurullara
katılmasına göre kulüp/topluluk yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve akademik
danışmanın onayı ile kesinleşmiş olması gerekmektedir,
e) Seçilme hakkına sadece aktif üyeler sahiptir,
f) Üniversite tarafından, uyarma cezası dışında bir disiplin cezası verilen veya herhangi
bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan öğrenciler kurucu üye olamaz ve idari kurullarda
yer alamazlar,
g) Öğrencilerin katılabilecekleri kulüp/topluluklar, her ders yılı başında Öğrenci
Faaliyetleri Komisyonu tarafından ilan edilir,
h) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin akademik ve idari personeli öğrenci
kulüp/topluluklarına üye olamazlar.
Üyeliğin sona ermesi
Madde 11:
a) Kulüp/topluluklara üye olan öğrenciler diledikleri zaman gerekçe göstermeksizin
üyelikten çıkabilirler. Ayrılma dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşması ve ilgili
platform kararı ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna bildirilmesi ile üyelik hakları
düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse kulüp/topluluklara alınma koşullarını yerine
getirmek zorundadır.
b) Yönetim Kurulu kulüp veya topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan,
disiplin cezası alan veya adli cezası bulunan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten
çıkarabilir.
c) Karar, Yönetim Kurulunun oy çoğunluğu ile alınır, akademik/idari danışman ve
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu onayı ile kesinleşir.
Kulüp ve Toplulukların Feshi
Madde 12:
a) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu incelemesiyle, amaçları doğrultusunda faaliyet
göstermeyen veya 2 yıl süresince hiçbir faaliyette bulunmayan ve kurum tüzel
kişiliğinin maddi ve manevi zararına neden olan platform, kulüp veya topluluklar
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu fesih teklifi ile Rektörlük onayına sunulur.
b) Kulüp ve topluluklar, genel kurullarında, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı
ile feshedilebilir.
Seçimler ve Kulüp Açma
Madde 13:
a) Kulüp/topluluklar, iki yıllık süre için, eğitim-öğretim yılı başında seçimlerini 1 Kasım’a
kadar yenilerler. Kulüp açma taleplerini gerekli evraklar ile beraber yıl içinde mesainin olduğu
bütün günlerde yapabilirler. Kulüp/topluluk üyelerinin 2/3’ünün Öğrenci Faaliyetleri
Komisyonuna başvurusu ile danışman değişikliği ve olağanüstü seçim talebinde bulunulabilir.
b) Kulüp/topluluklar seçim kararını 15 gün önceden Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna
bildirmek zorundadırlar ve bu tarihten itibaren aktif olmayan üyeler seçime katılamazlar.
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu gerek görürse seçimde gözlemci görevlendirebilir. Seçimle
ilgili herhangi bir sorun olması halinde Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından
değerlendirilerek sonuçlandırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp ve Toplulukların Çalışma Esasları
Kulüp ve Topluluk Faaliyetleri
Madde 14: Kulüp/toplulukların yapacakları faaliyetlerde temel esaslar şunlardır:
a) Kulüp/topluluklar tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunurlar.
b) Kulüp/topluluk tarafından gerçekleştirilmek istenilen faaliyetler, kulüp/topluluk
yönetim kurulu teklifi ve akademik danışmanı oluru ile Öğrenci Faaliyetleri
Komisyonuna iletilir ve Komisyonca karara bağlanır.
c) Kulüp/topluluklar düzenleyecekleri her türlü faaliyet için, hazırladıkları tüm duyuru
belgelerinde;
İ.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin adı ve amblemini usulüne uygun bir şekilde
bulundurmak zorundadır.
İİ.Sponsor firmalarla yapılmış ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından
onaylanmış sözleşme bulunmadıkça kulüp/topluluk faaliyetlerinde ticari logo,
reklam vb. içerikler kullanılamaz.
İİİ.Akademik/idari danışmanın sorumluluğunda hazırlanan duyuru belgeleri, Öğrenci
Faaliyetleri Komisyonu onayı ve ilgili birim aracılığıyla duyurulur.
İV.Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu izin vermediği ve Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığının onaylamadığı bir duyurunun asılması ve faaliyetin yapılması
halinde ilgili Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
V.Gelir ve gider hesapları ile ilgili raporlar Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna
sunulur.
d) Kulüp/topluluklar düzenleyecekleri gezilerde; gezi amacını, tarihini, saatini, gidilecek
yerlerin ayrıntılı bilgisini, katılımcıların listesini bir dilekçeyle Öğrenci Faaliyetleri
Komisyonuna bildirmek zorundadır.
e) Kulüp/topluluklar gerçekleştirdikleri sosyal, sportif ve bilimsel içerikli
(sempozyum, konferans, panel vb.) tüm faaliyetlerde ayni ve nakdi katkıların
ayrıntılarını ve yapılan sözleşmeleri, faaliyet sonunda Öğrenci Faaliyetleri
Komisyonuna bir rapor halinde sunmak zorundadır.
Kulüp/Topluluk Tüzükleri
Madde 15: Her kulüp/topluluk kendi amaç ve hedeflerine yönelik bir tüzük hazırlar.
Kulüp/topluluk tüzükleri bu Yönerge maddelerine aykırı hükümler içeremez.
Genel Kurul, Görevleri ve Çalışma Esasları
Madde 16:
a) Genel Kurul, kulüp/toplulukların en yetkili karar organı olup kulüp/toplulukların
aktif üyelerinden oluşur.
b) Genel Kurul, kulüp/toplulukların üyelerinin salt çoğunluğu ile her yıl 1 Kasım tarihine
kadar önceden belirlenen yer ve saatte olağan veya olağanüstü olacak şekilde programlı
toplantılar yaparak gelecek iki yıllık dönemin yönetim ve çalışma stratejilerini belirler.
c) Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde genel kurulda gözlemci
bulundurabilir.
d) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
İ.Kulüp/topluluk tüzüklerini onaylamak, değişiklik önerilerini görüşüp karara
bağlamak,
İİ.Eğitim-öğretim yılı başında etkinlik programlarını onaylamak, yıl sonunda ise
dönem sonu raporunu ve denetleme kurulunun raporlarını incelemek, karara
bağlamak.
e) Genel Kurul toplantıları:
İ. Genel kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı
sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
İİ. Kulüp/topluluk üye sayısının 2/3’ünün Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna
yazılı teklifi ve Komisyonun olumlu kararıyla Genel Kurul olağanüstü toplanır.
İİİ. Kulüp/topluluklar olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemlerini
üyelerine en az bir hafta önceden duyurur.
Yönetim Kurulu Görevleri ve Çalışma Esasları
Madde 17:
a) Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu, ilgili Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen beş
asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
b) Kulüp/toplulukların yönetim kurulları yapılacak faaliyetlerle ilgili veya diğer amaçlarla
aldıkları tüm kararları Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna sunar.
c) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
İ. Kulüp/topluluklar, ilk toplantılarında kendi aralarında başkan, başkan yardımcısı ve
genel sekreteri seçer. Başkan, kulüp/topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden
sorumludur. Genel sekreter, kulüp/topluluğun tüm üyelik işlemlerini yürütmek ve
gerekli belgelerin düzenli olarak tutulmasını sağlamakla sorumludur.
İİ. Seçim sonuçlarını bir hafta içerisinde, bir tutanakla birlikte Öğrenci Faaliyetleri
Komisyonuna iletmek,
İİİ. Kulüp/topluluğun dönem içinde yapacakları faaliyet planını bir ay içerisinde
Öğrenci Faaliyetleri Komisyonuna iletmek,
İV. Öğretim dönemi sonunda kulüp/topluluğun faaliyet raporunu hazırlamak.
Denetleme Kurulu Görevleri ve Çalışma Esasları
Madde 18:
a) Denetleme Kurulu, genel kurulda seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.
b) Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
İ. Kulüp/topluluğun faaliyetlerini her öğrenim dönemi sonunda incelemek, sonuç ve
önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
İİ. Varsa demirbaşların kulüp/topluluğun ayniyatına kaydettirilmesini ve
korunmasını sağlamak,
İİİ. Kulüp/topluluğun gelir ve giderlerini denetlemek,
İV. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğretim dönemine ilişkin
programın görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirmek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler, Tutulacak Defterler ve Disiplin İşleri
Mali Hükümler
Madde 19:
a) Öğrenci kulüp/toplulukları, mali mevzuat hükümlerine uyarak kulüp/topluluk adına
gelir ve gider işlemlerini yürütebilir.
b) Nakdi olarak yapılan her türlü tahsilat, muhasebeden sorumlu yönetim kurulu üyesi
tarafından makbuz karşılığı alınır. Tahsil edilen gelirler, Öğrenci Faaliyetleri
Komisyonu adına açılmış ilgili banka hesabına aynı gün veya en geç ilk mesai günü
bitişine kadar yatırılır.
c) Banka hesabından Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Başkanı, ilgili kulüp/topluluk
başkanı ve mali üyenin imzaları ile para çekilir.
Gelirler ve Uyulacak Esaslar
Madde 20:
Kulüp/toplulukların gelir kaynakları şunlardır:
a) Kulüp/topluluk üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı veya katkı payları,
b) Çeşitli kuruluş ve şahıslarca yapılacak olan her türlü nakdi ve ayni bağış ile yardımlar
(Sponsorluklar dâhil).
c) Kulüp/toplulukların faaliyetlerinden gösteri, kermes, konferans, konser, dergi, broşür,
fotoğraf, resim, kitap ya da radyo-TV programları gibi etkinliklerden elde edilecek
her türlü gelirler.
Giderler ve Uyulacak Esaslar
Madde 21:
Kulüp/toplulukların giderleri ve uyulacak esaslar şunlardır:
a) Öğrenci kulüp/topluluklarının demirbaş, araç-gereç, sarf malzemeleri, ulaşım giderleri
gibi çeşitli giderleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bütçe imkânları
ölçüsünde karşılanır.
b) Öğrenci kulüp/topluluklarının demirbaş ve sarf malzemelerinin kullanılması ile
korunmasında, kulüp/topluluk yönetimi ve akademik danışman birlikte sorumludur.
Alınan demirbaşlar sorumlu kulüp/topluluk yetkililerine Taşınır Mal Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak zimmet karşılığı teslim edilir. Kulüp/topluluklarının
kapatılması halinde taşınır ve taşınmazlar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
teslim edilir.
c) Yapılacak harcamalardan sonra, fatura, perakende satış fişi, harcama pusulası ve
benzeri belgeler mali üyeye teslim edilmek zorundadır.
d) Elde edilmiş olan gelirler, Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu tarafından uygun görülen
ve belirlenmiş olan harcama kalemleri dışında başka bir amaçla harcanamaz.
e) Kulüp üyeleri veya katılımcılara kişisel harcamalar yapılamaz (Hediye, çiçek,
bilişim ürünleri, gezi vb.).
Defter ve Evraklar
Madde 22: Düzenlenmesi gereken evraklar ve defterler şunlardır:
a) Üyelerin özlük ve iletişim bilgilerini belirten üye kayıt defteri,
b) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Karar Defteri,
c) Kulüp/topluluğun kullanması amacıyla verilmiş demirbaşlar için Demirbaş Defteri,
d) Düzenlenen her faaliyette, katılımcı veya sponsor katkısı varsa, sözleşme belgeleri,
faturalar ve gelir-giderleri gösteren belgeler, akademik/idari danışmanın
sorumluluğunda düzenli olarak tutulur. Faaliyet sonunda bu belgeler Öğrenci
Faaliyetleri Komisyonuna rapor olarak sunulur. Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu
gerekli gördüğünde bu belgelerle ilgili açıklama isteyebilir.
Disiplin İşlerine İlişkin Esaslar
Madde 23:
Kulüp/topluluk faaliyetleri kapsamında Yönerge amacına ters düşen ya da Yüksek Öğretim
Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında
platform, kulüp/topluluk akademik/idari danışmanın, yönetim kurulu ya da Öğrenci
Faaliyetleri Komisyonunun önerisi ve Rektör onayı ile işlem yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler Diğer Hükümler
Madde 24:
Üniversiteye bağlı tüm birimlerde bulunan kulüp/topluluklar bu Yönerge hükümlerine tâbi
olarak etkinlikler düzenleyebilir. Öğrenci kulüp/toplulukları tüzüklerinde belirtilmese dahi
aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar:
a) Öğrenci kulüp/toplulukları, kendilerine tahsis edilmemiş yerleri izinsiz olarak
kullanamazlar.
b) Öğrenci kulüp/toplulukları, kurumun tüzel kişilik ve imkânlarını siyasi veya şahsi
çıkarları için kullanamazlar.
c) Öğrenci kulüp/toplulukları, bu Yönerge ile belirlenmemiş konularda 2547 sayılı Yasa
ve ilgili Yönetmelik hükümlerine tâbidir.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 25: Üniversitemiz Senatosunun 29.09.2010 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 053
sayılı kararı ile kabul edilen “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 26:
Bu Yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27: Bu Yönergeyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici Madde: Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve faaliyetlerine devam
eden kulüp/topluluklar, kendilerini altı ay içinde bu Yönergeye uygun hale getirirler.