0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Sivil Savunma Komisyonu / Uzmanı Yetki,Görev, Sorumluluklar

SİVİL SAVUNMA KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

a) Barışta; Komisyon başkanın daveti ile gerektikçe toplanarak:

 • Mevzuata ve müessesenin durumu ve özelliklerine göre Sivil Savunma bakımından yapılması gerekli teşkilat, tesisat, hizmet ve tedbirlerini ve bunların planlama şekil ve esaslarını tetkik ve tespit eder.
 • Bu esaslara göre Sivil Savunma Koordinatörlüğü (Amiri) yardımlaşma ve iş birliği suretiyle Sivil Savunma Planını hazırlamak üzere gerekli personel görevlendirir. Hazırlanacak planları tetkik ve tamamlayıp imzaladıktan sonra yetkili makamların onayına sunar.
 • Planla tespit edilen teşkil, tesis ve tedbirlerle donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol eder.
 • Bu hususlarda, üyeler ve üniteler arasında gerekli iş birliği ve iş bölümünü düzenler.
 • Kurtarma Servisinde görevli personelin ilde veya civar illerde meydana gelebilecek acil durumlarda İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerine takviye amacıyla gerekli iş birliği ve iş bölümünü düzenler.

b) Olağanüstü halde veya seferde; Sivil Savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek, herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık ve tedbirlerini de alır ve aldırır.
c) Taarruzdan sonra; hasar durumuna göre müessesenin işler hale getirilmesi, kullanılan veya zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirleri alır.

SİVİL SAVUNMA KOORDİNATÖRÜ’NÜN GÖREVLERİ:

05.08.2010 tarihli ve 27663 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25’inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. ve 10. maddesinde belirtildiği gibi;

1.Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar.

a) Barışta; müessesenin Sivil Savunma Planının hazırlanmasını, onaylanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar. Planla tespit olunan;

 • Sivil Savunma ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini ve değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek, daima tamam bulundurulmasını,
 • Malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve muhafazalarını,
 • Kontrol Merkezinin, Alarm İrtibat Sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit ederek, Sivil Savunma Komisyonu veya müessese amirine teklif ve sonuçlandırılmasını takip eder.
 • Şehirle veya civar müesseselerle ilgili hususlarda mahalli Sivil Savunma İdare Kademeleri ve müesseselerin Sivil Savunma Amiri ile temas ve koordinasyonu sağlar.

b) İkaz-Alarm; Kontrol Merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütür.

c) Olağanüstü halde ve seferde; müesseselerdeki Sivil Savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek, noksanların giderilmesi veya ikmali için Sivil Savunma Komisyonuna ya da müessese amirine teklifte bulunur. Rektörün görüşlerini alır.

 • Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargâh Servisinin, ikaz, alarm ve irtibat araç, gereç ve tesislerini işe hazırlar ve personeli göreve başlatır.
 • Diğer servislerin personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını sağlar. Eğitimleri noksan olanların, mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmelerini sağlar.
 • Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar.
 • Koruyucu Hazırlık Tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangınlara karşı koruma, makine, malzeme ve tesislerin ve malların korunması, yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda planlanan tedbirleri aldırır.

d) Taarruzdan Sonra: İkaz, alarm, taarruz ve taarruz sonrasında, kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütür
2. Sivil savunma uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilmez.


SİVİL SAVUNMA UZMANININ YETKİLERİ (AMİR/KOORDİNATÖR)

 1. Sivil savunma uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.
 2. Sivil savunma uzmanları kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile işbirliği ve koordine içinde çalışır.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu; kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğrudan bağlı olarak, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarında ise teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma uzmanlarınca yürütülür. Sivil savunma uzmanları kurum ve kuruluşlarda şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir

Hızlı Erişim