0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Kontrol Merkezi ve Karargâh Servisi

KONTROL MERKEZİ PERSONELİNİN GÖREVLERİ:

a. Kontrol Merkezi Amirinin Barışta Görevleri:

 • Binanın Sivil Savunma planının tatbikini sağlamak,
 • Karargah servisi personelini seçmek değişikliklerde yerlerine yenilerini görevlendirmek, personelin güncel bulundurmak,
 • Servis malzeme ve şahsi teçhizatını sağlamak, bakımını yaptırmak korunmasını sağlamak,
 • Alarm ve irtibat sistemini kurmak veya kurulması için gerekli önlemleri almak, ödenek miktarını saptayarak ilgili yerlere bildirmek, sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • İl Sivil Savunma İdare kademeleri ile irtibat sağlamak komşu müesseselerdeki sivil savunma amirleri ile ilişki kurmak,
 • Koruyucu Sivil Savunma tesis ve malzemesinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Kontrol merkezinin hazırlanmasını ve donatımını sağlamak.

b. Kontrol Merkezi Amirinin Olağanüstü Halde ve Seferde Görevleri:

 • Servislerin malzeme ve teçhizatını, önlem ve hazırlıklarını gözden geçirmek, eksikliklerin giderilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunmak,
 • Kontrol merkezini ikaz-alarm irtibat araç ve gereçlerini göreve hazır duruma getirmek, Karargah personeli arasında görev bölümü yaparak göreve başlamak,
 • Servislerin yoklamalarını yaptırmak, göreve hazır bulunmalarını sağlamak,
 • Ekiplerin eğitimlerini yaptırmak,
 • Personelin yanında bulunması gereken şahsi teçhizat ve malzemenin dağıtılmasını sağlamak,
 • Sivil savunma servislerini sevk ve idare etmek,
 • Sığınak yerlerini kontrol etmek, eksikliklerin giderilmesi için ilgililere emir vermek,
 • İkaz-alarm saldırı sonrasında Kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek.

c. Kontrol Merkezi Amir Yardımcısının Görevleri:

 • Kontrol merkezi amirine görevlerinde yardımcı olmak,
 • Kontrol merkezi amirinin vereceği görevleri yapmak,
 • Kontrol merkezi amiri olmadığı zaman, kontrol merkezi faaliyetlerini yürütmek.

d. Servis Personelinin görevleri:

 • Telefonla haber almak ve göndermek,
 • İç ve dış habercilik yapmak,
 • Servis amirinin vereceği diğer görevleri yapmak

KONTROL MERKEZİ GÖREVLERİ:

 • İkaz alarm haberlerini almak veya yaymak.
 • Sivil savunma servislerini sevk ve idare etmek.
 • KBRN tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki   sivil savunma kademelerine bildirmek.
 • Üniteler arasındaki haberleşmeyi sevk ve idare etmek.
 • Mahalli sivil savunma idare kademeleri ile irtibatı ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve iş birliğini sağlamak,
 • Komşu müesseselerle haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve iş birliğini sağlamak.

Hızlı Erişim