0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doktora Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Dersler:

 • Ders aşamasında en az kaç ders almam gerekir?

Ders aşamasında bir öğrenci en az 21 kredilik ders almak zorundadır. Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Danışmanlık, Tez ve Tez Önerisi krediden sayılmaz.

 • Bir dönemde en az kaç ders alabilirim?

Ders aşamasında bir öğrenci toplam 21 krediyi tamamlamak zorundadır. Dönemlik ders seçimi öğrenci-danışman arasında yürütülen işbirliği ile gerçekleştirilmelidir.

 • Başarısız dersimin yerine başka bir ders alıp krediden saydırabilir miyim?

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği öğrenci almış olduğu tüm dersleri başarmak zorundadır. Bu durumda başarısız dersin yerine başka bir dersin sayılması, ancak başarısız kalınan dersin sonraki dönemlerde açılmaması durumunda kabul olunur. O ders okutulmaya devam olundukça başka bir dersi saydırmak mümkün değildir.

 • Başarısız olduğum dersi bir sonraki dönem yeniden almam mümkün mü?

Başarısız olunan ders bir sonraki dönemde de açılmışsa bu dersin alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

 • Başarısız olduğum ders sonraki dönemlerde açılmadı, ne yapmalıyım?

Başarısız olunan dersin sonraki dönemlerde açılmaması durumunda, bu dersin yerine bir başka ders saydırılabilir.

 • Okuduğum ana bilim dalı dışında farklı bir ana bilim dalından ders seçebilir miyim?

Ders seçimi öğrenci ve danışman işbirliği ile yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte danışmanın uygun görmesi durumunda farklı bir ana bilim dalından ders almak mümkündür.

 • Farklı bir üniversite ya da enstitüden ders alabilir miyim?

Farklı bir üniversite ya da enstitüden ders almak için danışman ve ana bilim dalı başkanlığını gerekçeli görüşünü Enstitümüz Yönetim Kuruluna bildirmesi ve Yönetim Kurulumuzca kabul edilmesi zorunludur.

 

 • Ders İntibakı ve Muafiyeti Nedir?

Daha önce aynı seviyesinde alınarak başarılı olunan ve benzer içerik ile aynı kredi/AKTS’ye sahip derslerin eşleştirilerek daha önce alınan notun, sonraki derse aynen aktarılmasına intibak denilmektedir. Bir dersin intibakının yapılması ile alınan dersin harf notu AGNO’ya etki eder ve krediden sayılır.

Daha önce aynı seviyesinde alınarak başarılı olunan ve benzer içerik ile aynı kredi/AKTS’ye sahip derslerin eşleştirilerek sonraki dersten muaf tutulma işleminde ise harf notu girilmeyerek “muafiyet” sağlanır. Önceki not dikkate alınmaz, AGNO’ya etki etmez ancak öğrencinin aldığı/almak zorunda olduğu krediden sayılır.

 

Seminer:

 • Seminer sunumunu en erken ne zaman yapabilirim?

Seminer sunumları öğrencinin kaydını takip eden dönemden itibaren yapılabilir.

 • Seminer sunumunu en geç ne zaman yapabilirim?

Seminer sunumları en geç 6. Yarıyıl sonunda yapılmalıdır. Aksi durumda öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Seminer sunumu yapmadan tez önerisi verebilir miyim?

Seminer sunumu yapılmadan tez önerisi verilemez.

 

Yeterlik Sınavı

 • Yeterlik Sınavı nedir?

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. İki kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Yeterlik Sınavına ne zaman başvuru yapmalıyım?

Almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlayıp (asgari 21 kredi) seminer sunumunu yapan öğrenci Aralık-Ocak dönemi yeterlik başvurusu ilgili eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında; Haziran-Temmuz dönemi için yeterlik başvurusunu ise ilgili eğitim-öğretim yılının bahar döneminin başında yapmalıdır?

 • Yeterlik Sınavına ne zaman girebilirim?

Yeterlilik sınavları Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bu dönemlerde sınava girmek için Müdürlüğümüze yazılı başvuru yapılmalıdır.

 • Yeterlik Sınavında hangi kararlar verilebilir?

Başarılı: Bu kararın alınması ile birlikte öğrenci 6 ay içerisinde tez öneri formu teslim etmek zorundadır.

Başarısız: Bu kararın alınmasının iki sonucu olabilir.

1) Öğrenciye ilave dersler verilerek bir kez daha sınava alınır.

2) Öğrenciye ilave dersler verilmeden bir sonraki dönemde bir kez daha sınava alınır.

 • Yeterlik Sınavında başarılı oldum, sonraki aşama nedir?

Yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra 6 ay içerisinde Tez Öneri Formu doldurulmalı ve akabinde Ana Bilim Dalı Başkanlığı teklifi ile tarafından Tez İzleme Komitesi kurulmalıdır.

 

Tez Öneri Formu:

 • Tez öneri formunu en erken ne zaman verebilirim?

Tüm dersler başarıyla tamamlanarak seminer sunumu yapıldıktan sonra tez öneri formu teslim edilebilir. En erken 4. Dönem başında tez öneri formu teslim edilebilir.

 • Tez öneri formunu en geç ne zaman verebilirim?

Tez öneri formunun TİK tarafından kabulünden sonra 3 TİK toplantısı daha düzenlenmeden savunma gerçekleştirilemeyeceği için Doktora öğrencilerinin azami öğrencilik süresi de dikkate alınarak Tez Öneri Formu en geç 8. Dönemde teslim edilmelidir.


Tez İzleme Komitesi (TİK)

 • TİK ne anlama gelir?

Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez öneri formundan başlayarak tezin geldiği her aşamayı 6 ayda bir inceleyip değerlendirmek, görüş ve önerilerini öğrenci ile paylaşmak ve tez sürecinin başarılı yahut başarısız olduğuna karar verirler.

 • TİK toplantısı hangi kararlar alınabilir?

Tez öneri formunun teslimi ve kabul edilmiş olan tez konularında kabul, düzeltme veya ret kararı verilebilir.

Tez öneri formunun reddedilmesi durumunda, öğrenci yeni bir danışman tayini talep edebileceği gibi yeni tez konusu da seçebilir. Ancak her iki seçenekte de yeni bir tez öneri formu hazırlanmalıdır.

TİK toplantılarında üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan bir öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Doktora süresince en az kaç TİK toplantısı düzenlenmelidir?

Doktora tezinin savunulabilmesi için en az 4 TİK toplantısı düzenlenmelidir.

 • TİK toplantısına katılamadım? Yaptırımı nedir?

Geçerli bir mazereti olmaksızın TİK toplantısına katılmayan öğrenci başarısız sayılır.

 

Tez:

 • Tezimi en erken ne zaman savunabilirim?

Doktora tezlerinin savunulması için Tez Öneri Formunun kabul edilmesinden sonra 3 TİK raporu daha gereklidir. TİK 3 toplantısından _____ sonra tez savunulabilir.

 • Tezimi en geç ne zaman savunabilirim?

Doktora tezleri en geç 12. Dönem sonunda savulmak zorundadır. Aksi durumda öğrencinin ilişiği kesilir.

 • Tez savunmasında başarılı bulundum, tezimi ne zaman teslim etmeliyim?

Tez savunmasında başarılı bulunan bir öğrenci, savunmada kendisinden istenen düzeltmeleri (minör revizyon) yaparak 1 ay içerisinde ilgili evraklarla birlikte tezini ciltlenmiş bir şekilde Müdürlüğümüze teslim etmek zorundadır.

 • Tez savunmasında başarılı bulundum, bundan sonra ne yapmam gerekir?

Tez savunmasında başarılı bulunduktan sonra izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1) Tez savunma evrakları (Tez Jüri Raporları ile Tez Savunma Ortak Sınav Raporu) Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

2) E-Devlet üzerinden Tez Veri Girişi yapılarak formun çıktısı alınmalı ve diğer evraklarla birlikte Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

3) Baskı Öncesi Kontrol Formu (Tüm Jüriler için ayrı ayrı) tezle birlikte teslim edilmelidir.

4) 6 adet ciltlenmiş tez nüshası

5) Tezin elektronik nüshası (KVKK kurallarına uygun olarak hazırlanmalı) CD ile teslim edilmelidir.

6) İlişik kesme belgesi

7) Tez Savunması Çevrimiçi olarak düzenlenmiş ise toplantı kaydını içeren CD Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.

 • Tez Savunmasında hangi kararlar verilebilir?

Tezlerde verilen kararlar şöyledir:

Başarılı: Bu tezin mevcut haliyle kabul edilebilir nitelikte ve başarılı olduğu kararıdır. Savunma sırasında önerilmiş olan küçük düzeltmeler yapılarak tez 1 ay içerisinde Müdürlüğümüze ciltlenmiş olarak ve gerekli evraklarla birlikte teslim edilmelidir:

Düzeltme: Bu karar, tezin büyük oranda revize edilmesi gerektiğini göstermektedir. Jürinin önerdiği süre sonunda, aynı jüri üyeleriyle birlikte bir kez daha savunma düzenlenmelidir. İkinci savunmada karar “başarılı” yahut “başarısız” olmalıdır. Bir kez süre uzatımı verilen öğrenciye ikinci defa süre uzatımı verilemez.

Başarısız: Bu tezin tamamen başarısız olduğunu ifade etmektedir. Bir tezin başarısız bulunması durumunda ikinci savunma düzenlenmez ve öğrencinin ilişiği kesilir.

  

Genel:

 • Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Öğrenciler her dönem kaydını yenilemek ve almak zorunda olduğu dersleri seçmek zorundadır.

 • Harç ödemesi var mı?

Normal öğretim süreçleri içerisinde tezli yüksek programlarında bir harç ödemesi yoktur. Programın 4. Dönem sonunda tamamlanamaması durumunda harç ödemesi alınmaktadır.

 • Kayıt dondurmak istiyorum ne yapmalıyım?

Lisansüstü öğrencilik sürecinde kaydın dondurulması mümkündür. Ancak mücbir sebep olmaksızın dondurulan kayıtlarda, öğrencilik hakları dondurulmakla birlikte süre konusunda bir değişim olmamakta, öğrenci ilk kayıt tarihinden itibaren 6 yarıyıl içerisinde tezini savunmak zorundadır. Aksi durumda öğrenim gördüğü programla ilişiği kesilecektir.

 • Kayıt dondurursam dönem kaybeder miyim?

Mücbir sebeplerle kayıt dondurma taleplerinde, mazereti belgelendirmek kaydı ve Danışman görüşü,  Ana Bilim Dalı Kurulu teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile dönem kaybı olmaksızın kayıt dondurmak mümkündür.

 • Eğitimi mi yarıda bırakmak/sonlandırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Müdürlüğümüz internet sayfasında var olan formlardan doldurularak Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilerek müracaatta bulunulmalıdır.

 • Danışmanımı değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Müdürlüğümüz internet sayfasında var olan formlardan doldurularak Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilerek müracaatta bulunulmalıdır.

 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ile alakalı mevzuata nereden ulaşabilirim.

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği temel çerçeveyi çizmekle birlikte aynı zamanda Üniversitemiz internet sayfasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine ulaşılabilir.